Pettuste ja huvide konfliktide ennetamine

EU-OSHA on pühendunud pettuste ennetamise ja avastamise ning pettuste uurimise tingimuste parandamisele ning piisava hüvitamise ja hoiatava mõju saavutamisele proportsionaalsete ja paranduslike karistuste abil, järgides nõuetekohast protsessi.

Pettuste ennetamine

Selleks on agentuur võtnud vastu  tervikliku pettusevastase strateegia, milles määratletakse eri sidusrühmade kohustused.

See on kooskõlas agentuuri finantsmäärusega (artiklid 30 ja 111) ja nõuetega, mis on sätestatud institutsioonidevahelise töörühma tegevuskavas ELi ametite tulevikku käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta.

Kasulikud lingid

Huvide konflikti ennetamine 

Samuti on EU-OSHA pühendunud agentuuri väljastatava teabe ja otsuste terviklikkuse tagamisele ning agentuuri töö ja tegevustega seonduva aruandekohustuse toetamisele. Seetõttu on huvide konflikti haldamine ja ennetamine olulised.

Ameti huvide konflikti haldamise poliitika raames esitavad haldusnõukogu, juhatuse ja nõuanderühmade liikmed ametisse nimetamisel ja iga 5 aasta järel huvide deklaratsiooni ja elulookirjelduse kokkuvõtte. Kõnealune poliitika hõlmab isikuandmete kaitset, huvide deklaratsiooni ja elulookirjelduse kokkuvõtte esitamise, hindamise ja kinnitamise menetlust ning usaldusnõuete rikkumise menetlust.

Lisaks avaldatakse läbipaistvuse tagamiseks tegevdirektori ja kõrgemate ametnike huvide deklaratsioonid ja elulookirjelduste kokkuvõtted.

Samuti võtab haldusnõukogu vastu ameti pettusevastase strateegia.

Kasulikud lingid

Agentuuri huvide konflikti haldamise poliitika, sh isikuandmete kaitse

Huvide deklaratsiooni ja CV kokkuvõtte esitamise, hindamise ja kinnitamise menetlus

Usaldusnõuete rikkumise menetlus

Haldusnõukogu, juhatuse ja nõuanderühmade liikmete huvide deklaratsioonid ja elulookirjelduste kokkuvõtted

Tegevdirektori ja kõrgemate ametnike huvide deklaratsioonid ja elulookirjelduste kokkuvõtted