You are here

Pettuste ja huvide konfliktide ennetamine

EU-OSHA on pühendunud pettuste ennetamise ja avastamise ning pettuste uurimise tingimuste parandamisele ning piisava hüvitamise ja hoiatava mõju saavutamisele proportsionaalsete ja paranduslike karistuste abil, järgides nõuetekohast protsessi.

Pettuste ennetamine

Selleks on agentuur võtnud vastu  tervikliku pettusevastase strateegia, milles määratletakse eri sidusrühmade kohustused.

See on kooskõlas agentuuri finantsmäärusega (artiklid 30 ja 111) ja nõuetega, mis on sätestatud institutsioonidevahelise töörühma tegevuskavas ELi ametite tulevikku käsitleva ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta.

Kasulikud lingid

Huvide konflikti ennetamine 

Samuti on EU-OSHA pühendunud agentuuri väljastatava teabe ja otsuste terviklikkuse tagamisele ning agentuuri töö ja tegevustega seonduva aruandekohustuse toetamisele. Seetõttu on huvide konflikti haldamine ja ennetamine olulised.

Agentuuri huvide konflikti haldamise poliitika raames esitavad ametisse nimetamisel ja iga 5 aasta järel juhatuse, büroo ja nõuanderühmade liikmed huvide deklaratsiooni ja oma CV kokkuvõtte. Poliitika hõlmab isikuandmete kaitset, huvide deklaratsiooni ja CV kokkuvõtte esitamise, hindamise ja kinnitamise menetlust ning usaldusnõuete rikkumise menetlust.

Lisaks avaldatakse läbipaistvuse tagamiseks direktori ja kõrgemate ametnike huvide deklaratsioonid ja CVde kokkuvõtted.

Kasulikud lingid

Agentuuri huvide konflikti haldamise poliitika, sh isikuandmete kaitse

Huvide deklaratsiooni ja CV kokkuvõtte esitamise, hindamise ja kinnitamise menetlus

Usaldusnõuete rikkumise menetlus

Juhatuse, büroo ja nõuanderühmade liikmete huvide deklaratsioonid ja CVde kokkuvõtted

Direktori ja kõrgemate ametnike huvide deklaratsioonid ja CVde kokkuvõtted