Koostöö partneritega – EU-OSHA edu võti

Viimase 25 aastaga on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) loonud ulatusliku partnerite võrgustiku, seda tugevdanud ja teinud sellega tihedat koostööd. Selle võrgustiku kaudu on amet edukalt suhelnud töökohtadega, pakkudes usaldusväärset tööohutuse ja töötervishoiu teavet ning praktilisi abivahendeid. Täna teeb EU-OSHA koostööd kõikide liikmesriikide ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikidega, ent ka kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikidega, et suurendada teadlikkust töökohtadel esinevatest riskidest ning parandada tööohutust ja töötervishoidu.

EU-OSHA põhipartnerite hulgas on

Haldusnõukogusse kuuluvad valitsuse ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajad igast liikmesriigist. Selline kolmepoolne lähenemisviis tagab, et otsuste tegemisel saavad seisukohti väljendada kõik sidusrühmad, mis on aidanud oluliselt kaasa EU-OSHA edusammudele.

Iga liikmesriik peab määrama riikliku teabekeskuse, milleks on üldjuhul liikmesriigi pädev asutus; teabekeskused esitavad riiklikke andmeid, mida EU-OSHA kasutab poliitikakujundajate teavitamiseks. EU-OSHA ja selle teabekeskuste töösuhe ei ole aga mingil juhul ühepoolne. Vastutasuks toetab EU-OSHA oma teabekeskuste individuaalseid tööohutus- ja töötervishoiumeetmeid ning edastab neile usaldusväärset ajakohast teavet. Näiteks pakub EU-OSHA teabekeskustele järgmisi võimalusi:

  • teabekeskuste abivahend (FAST), mis aitab teabekeskustel korraldada üritusi ja ettevõtmisi riigi tasandil;
  • EU-OSHA tõlgib oma teabekeskuste riigisiseste tööohutuse ja töötervishoiu meetmete jaoks olulisi materjale.

Teabekeskuste võrgustikku hakati looma 1997. aastal, mil ELil oli 15 liikmesriiki. 2004. aasta suurem laienemisvoor, mille raames liitus 15 liikmesriigiga veel 10 riiki, tõi EU-OSHA-le ja riskiennetuskultuuri edendamisele uue katsumuse. Selleks et tagada tööohutuse ja töötervishoiu järjepidevalt kõrge tase kõigis liikmesriikides, koostas EU-OSHA laienemiskava järgmiste eesmärkidega:

  • kohandada olemasolevaid materjale uute liikmesriikide vajadustele;
  • suurendada tööandjate, töötajate ja sotsiaalpartnerite teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu olulisusest.

Laienemiskava elluviimisel oli oluline osa tõhusalt toimival riiklike teabekeskuste ja muude partnerite võrgustikul.

Tänu tõhusale koostööle, mis on aastate jooksul veelgi tugevnenud, koosneb EU-OSHA võrgustik praegu 39 riiklikust teabekeskusest.

EU-OSHA on tõestanud, et liikmesriikide teabekeskustest ja partnerriikide esindajatest koosneva võrgustikuga kolmepoolse ameti kontseptsioon toimib, nagu algselt kavandati. Sellest kontseptsioonist on sündinud uusi tegevusi ja koostöömeetodeid ning see on aidanud jõuda ühisele arusaamale sellest, kuidas töötajaid kaitsta.

EU-OSHA endine direktor Hans-Horst Konkolewsky

Samuti teeb EU-OSHA pikaajalist koostööd Euroopa ettevõtlusvõrgustikuga, kuhu kuulub ligikaudu 600 partnerorganisatsiooni. Tänu sellele koostööle jõuab amet paremini paljude väikeettevõtjateni, korraldades ühisettevõtmisi ja -üritusi ning levitades laialdaselt EU-OSHA väljaandeid ja juhendmaterjale.

EU-OSHA edus mängivad olulist rolli ka tugevad töösuhted teiste partneritega, sealhulgas Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi, sotsiaalpartnerite ja kampaaniapartneritega. EU-OSHA on enam kui 10 aasta jooksul tegusalt suurendanud kampaaniapartnerite ringi – hiljutistes kampaaniates on kaasa löönud üle 100 ametliku kampaaniapartneri ja üle 30 meediapartneri. See on aidanud oluliselt kaasa EU-OSHA juhtalgatuse, tervislike töökohtade kampaania tõhusale elluviimisele.

Nüüd, 2019. aastal on aeg kaaluda ja tunnustada panust, mille see ulatuslik võrgustik on 25 aasta jooksul andnud tööohutuse ja töötervishoiu teabe tõhusal levitamisel kogu Euroopa töökohtades.