EU-OSHA töötab koos Euroopa Liidu õigusaktidega

Oluline aastapäev on sobiv aeg mõelda minevikule ja oodata uusi väljakutseid.

Oma 25. tegevusaastal käsitleb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) 30 aasta eest jõustunud tööohutuse ja töötervishoiu olulisima direktiivi tähtsust ning on valmis toetama Euroopa sotsiaalõiguste sammast.

Raamdirektiiv

Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivi – direktiivi 89/391/EMÜ – avaldamine 1989. aasta juunis oli Euroopa töötajate jaoks oluline sündmus. See oli esimene terviklik Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu õigusakt, millega kehtestati kogu piirkonnas kohaldatavad ühised põhimõtted ja miinimumnõuded.

Raamdirektiiviga pandi tööandjad vastutama töötajate ohutuse ja tervise eest. Tööandja vastutus, kehtestatud ennetuspõhimõtted ja töötajate teavitamine, koolitus, nendega konsulteerimine ja nende tasakaalustatud osalus on tööohutuse ja töötervishoiu uue käsitlusviisi alused. Väga tähtis on, et direktiiv asetab Euroopa Liidu tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktide keskmesse riskihindamise põhimõtte. 

Kõik liikmesriigid pidid raamdirektiivi üle võtma riiklikku õigusse 1992. aasta lõpuks. Sellele järgnesid paljud muud direktiivid töö või ohtude eriaspektide kohta.

2004. aasta teatises järeldas Euroopa Komisjon, et raamdirektiiv ja mõni seotud direktiiv on aidanud riiklikke ohutuse ja tervishoiu õigusakte lihtsustada ja ratsionaliseerida. Ka aitas raamdirektiiv kaasa riskiennetuskultuuri loomisele Euroopa Liidu töökohtades ning toetas tööohutuse ja töötervishoiu tähtsustamist Euroopa Komisjoni tegevuskavas.

EU-OSHA osales aktiivselt Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegia 2007–2012 ning Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistiku 2014–2020 eesmärkide täitmisel, mille järel konsolideeriti ja koordineeriti nende strateegiliste dokumentide alusel liikmesriikides riiklikud strateegiad.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Ligi 30 aastat pärast raamdirektiivi jõustumist suurendab Euroopa inimeste heaolu ja tööhõivega seotud õigusi ka Euroopa sotsiaalõiguste sammas.

… Olgu see õigus õiglasele töötasule või tervishoiule, elukestvale õppele, töö- ja eraelu tasakaalustamisele, soolisele võrdõiguslikkusele või miinimumsissetulekule – Euroopa sotsiaalõiguste sammas aitab tagada Euroopa Liidu kodanike õiguste kaitset kiiresti muutuvas maailmas.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, 17. november 2017

Sambaga määratletakse töö kui sotsiaalne põhiõigus ja sellega antakse töötajatele kõrgetasemeline kaitse olenemata vanusest. Samba 20 põhimõttest kaks käsitlevad vahetult tööohutust ja töötervishoidu:

  • õigus tervislikule, ohutule ja hästi kohandatud töökeskkonnale
  • õigus töö- ja eraelu tasakaalule

Seega pakub sammas EU-OSHA tööle kõrgetasemelist tuge. On selge, et agentuuril on oluline roll samba väärtuste toetamisel ja selle põhimõtete rakendamisel. Eriti olulised on kaks EU-OSHA töövaldkonda:

Agentuuri kogu tegevus aitab muuta Euroopa töökohti ohutumaks ja tervislikumaks ning tööelu kestlikumaks, mis aitab saavutada sambas sätestatud õigusi.

Nii tähistame 2019. aastal Euroopa Liidu esimese tööohutuse ja töötervishoiu õigusakti 30. aastapäeva. See on raamdirektiiv, mis andis kogu piirkonna töötajatele võrdse kaitse. Samal ajal soovib EU-OSHA pakkuda praktilist tuge Euroopa sotsiaalõiguste sambale ja parandada töötajate kaitset Euroopas. Agentuuri tegevuse selline tunnustamine hoogustab koostööd partneritega, et muuta Euroopa töökohad ohutumaks ja tervislikumaks.