EU-OSHA teeb tagasivaate oma asutamisest möödunud 25 aastale

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (edaspidi „EU-OSHA“) tähistab 2019. aastal 25 aasta pikkust edukat tööd üleeuroopalise partnerite võrgustiku rajamisel ja rakendamisel, mille eesmärk on muuta Euroopa töökohad ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks.

Töötajate ohutus ja tervis on inimeste turvalisuse lahutamatu osa … Ohutu töö ei ole mitte ainult mõistlik majanduspoliitika, vaid see on põhiline inimõigus.
Kofi Annan, töötajate mälestuspäeva kõne, New York, 28. aprill 2002

Tööohutus ja -tervishoid on kindlalt kuulunud Euroopa projekti alates selle algusaegadest. 1951. aastal loodud Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ESTÜ), hilisema Euroopa Majandusühenduse ja seejärel Euroopa Liidu (EL) nurgakivi, tõi kokku Euroopa söe- ja terasetööstuse, püüeldes Euroopa killustatuse kaotamise ja koostööle rajatud tuleviku poole. See tõi kaks kõige ohtlikumat töökeskkonda äkitselt tähelepanu keskpunkti. Siit tuleneski üks ESTÜ põhieesmärkidest – tagada nende tööstusharude „töötajate elutingimuste võrdsustamine ja parandamine“.

Kolmepoolne lähenemisviis tööohutusele ja -tervishoiuIe hoogustus Euroopas siiski alles 1985. aastal. Tänu Jacques Delors'i, tolleaegse Euroopa Komisjoni presidendi algatusele anti „sotsiaalse dialoogi“ kontseptsioonile ELis põhiseaduslik mandaat, misjärel avaldati 1989. aastal raamdirektiiv (89/391/EMÜ), mille 30. juubelit tähistatakse 2019. aastal. Selle olulise tööohutuse ja -tervishoiu teetähisega kehtestati mitte üksnes ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded ELis, vaid reformiti ka arusaama riskihindamisest.

Euroopa Komisjon käivitas raamdirektiivi alusel üleeuroopalise kampaania, et pöörata tõsist tähelepanu tööohutusele ja -tervishoiule ning ohtlike töökeskkondade kahjulikule mõjule: komisjon kuulutas 1992. aasta tööohutuse, -hügieeni ja -tervishoiu Euroopa aastaks. Sel viisil reageeriti Euroopa töökohtade jahmatavatele näitajatele: 1990ndate algul teatati 4 miljonist tööõnnetusest aastas, millest 8000 lõppesid surmaga ja läksid Euroopale maksma 20 miljonit eurot. Euroopa aasta eesmärk oli tõsta tööohutuse ja -tervishoiu riskide ja õigustiku alast teadlikkust ning juhtida tähelepanu ohutusstandardite parandamiseks tehtavale tööle.

Euroopa aasta 1992 ning tööohutuse ja -tervishoiu õigusaktide arvu suurenemine panid aluse tööohutusele ja -tervishoiule pühendunud ameti – EU-OSHA – loomisele.

Ameti loomise otsus tehti nõukogu kohtumisel 1993. aasta oktoobris, misjärel võeti 1994. aastal vastu määrus (EÜ) nr 2062/1994 EU-OSHA loomise kohta, väikese muudatusega, mis jõustus 2019. aastal. 

Oli ülendav tunne kuulda töörühma, mis lõi uue institutsiooni väga tähtsas valdkonnas, kus oli võimalik ära teha palju kasulikku. Eesmärk oli tõsta kogu ELi töökohtade ohutus- ja tervishoiustandardite taset, et kõigi liikmesriikide töötajatele oleks tagatud ühesugune kaitse.
Hans-Horst Konkolewsky, EU-OSHA endine direktor

EU-OSHA tegevus on algusest peale olnud kooskõlas ELi tööohutuse ja -tervishoiu strateegiatega ja Euroopa Komisjoni nõuetega ning amet on olnud nende strateegiate elluviimise ja seonduva teabevahetuse tähtis osaline.

EU-OSHA missioon ja tulevikunägemus olid algusest peale selged:

  • välja töötada, koguda ja pakkuda tagatud kvaliteediga teavet, analüüse ja töövahendeid teadmiste edendamiseks, teadlikkuse tõstmiseks ning tööohutuse ja -tervishoiu teabe ja heade tavade vahetamiseks;
  • olla Euroopas ohutute ja tervislike töökohtade edendamise tunnustatud eestvedaja, et tagada arukas, jätkusuutlik, viljakas ja kaasav majandus.

Amet täitis need eesmärgid viimase 25 aasta jooksul edukalt tänu oma kahele tugevusele: teabekeskuste võrgustikule ja kolmepoolsele lähenemisviisile.

Kolmepoolne mudel võimaldab valitsuste, tööandjate organisatsioonide ja töötajate liitude seisukohti otsustusprotsessis ühtaegu austada ja esindada, tugevdades EU-OSHA koostöö ja partnerlussuhetega seotud väärtusi. Selle mudeli ühendamine EU-OSHA laialdase teabekeskuste võrgustikuga ja riikliku tasandi partneritega avaldas kahekordset mõju:

  • see on aidanud juurutada ühtset arusaama töökoha riskidest ja nende kõrvaldamisega seotud edasisest tegevusest;
  • see on võimaldanud ametil tõhusalt arendada ja edendada riskiennetuskultuuri Euroopa töökohtades.

Need saavutused on aidanud oluliselt parandada ELi liikmesriikide töötingimusi.

Kestku edukas koostöö ja teadlikkuse tõstmine ning heade tavade edendamine tööohutuse ja -tervishoiu valdkonnas ka järgmised 25 aastat! Lugege ka sarja teisi artikleid.