Safe work in manual handling of loads and in repeated activities that may cause damage to the musculoskeletal system

Back to MSDs and filter
Safe work in manual handling of loads and in repeated activities that may cause damage to the musculoskeletal system

Bezpečná práca pri ručnej manipulácii s bremenami a pri opakovaných činnostiach, ktoré môžu spôsobiť poškodenie podporno-pohybovej sústavy

Type of item
Guides & Tools
Country
Slovakia
Languages

Slovak

Provider
Provider (English)
National Labour Inspection
Provider (Original)
Národný inšpektorát práce

Description

This guide intends to serve as a practical tool for employers, employee representatives, employees and the general public. It focuses on the fulfilment of individual legal provisions in the field of health and safety at work and labour relations.

 

Publikácia vychádza v rámci edície „Pravidlá dobrej praxe BOZP“ za podpory Európskej agentúry pre Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v španielskom Bilbao. Má slúžiť ako praktická pomôcka zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov, zamestnancom, ako aj širokej verejnosti. Je zameraná na plnenie jednotlivých právnych ustanovení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych vzťahov. Zásady obsiahnuté v publikácii sú v praxi presadzované prostredníctvom inšpektorátov práce ako aj orgánmi na ochranu zdravia.

Access tool

Language of original language description

Slovak

Other data

Hazards
Manual handling of loads
Health effects
MSDs unspecified
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
All (no specific group)
Purpose of the material
Risk assessment
Target audience
Employers
Worker representatives
Workers
Year
2007