Συνεργασία με τους εταίρους: το κλειδί για την επιτυχία του EU-OSHA

Τα τελευταία 25 χρόνια, ο EU-OSHA έχει εδραιώσει, ενισχύσει και συνεργαστεί στενά με ένα εκτεταμένο δίκτυο εταίρων Μέσω αυτού του δικτύου, έχει επιτευχθεί η σύνδεση του Οργανισμού με χώρους εργασίας για την παροχή έγκυρων πληροφοριών και πρακτικών εργαλείων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Σήμερα ο Οργανισμός συνεργάζεται με όλα τα κράτη μέλη καθώς και με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), αλλά και με τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους στον χώρο εργασίας και την προώθηση βελτιώσεων στον τομέα της ΕΑΥ.

Οι βασικοί εταίροι του EU-OSHA είναι μεταξύ άλλων:

Το διοικητικό συμβούλιο περιλαμβάνει εκπροσώπους κυβερνήσεων και οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων από κάθε κράτος μέλος. Αυτή η τριμερής προσέγγιση εξασφαλίζει την εκπροσώπηση των απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του Οργανισμού.

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα εθνικό σημείο επαφής –συνήθως μια εθνική αρμόδια αρχή– που παρέχει εθνικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο Οργανισμός για να ενημερώνει τους φορείς χάραξης πολιτικής. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του EU-OSHA και των σημείων επαφής του δεν είναι σε καμία περίπτωση μονόπλευρη. Από την πλευρά του, ο EU-OSHA υποστηρίζει τις επιμέρους προσπάθειες των σημείων επαφής του στον τομέα της ΕΑΥ και τους παρέχει αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Για παράδειγμα:

  • Το εργαλείο συνδρομής σημείων επαφής (Focal Point Assistance Tool, FAST) του Οργανισμού παρέχει υποστήριξη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.
  • Ο EU-OSHA μεταφράζει υλικό που σχετίζεται με τις προσπάθειες των σημείων επαφής του στον τομέα της ΕΑΥ σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο της δημιουργίας ενός δικτύου εθνικών σημείων επαφής ξεκίνησε το 1997 με τη συμμετοχή των (τότε) 15 κρατών μελών της ΕΕ. Η μεγάλη διεύρυνση της ΕΕ το 2004 με την προσχώρηση 10 χωρών στις ήδη υπάρχουσες 15, αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για τον EU-OSHA και την προώθηση μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων την οποία επεδίωκε. Για τη διασφάλιση σταθερά υψηλών προτύπων στον τομέα της ΕΑΥ σε όλα τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός κατάρτισε ένα σχέδιο διεύρυνσης με στόχο:

  • την προσαρμογή του υφιστάμενου υλικού στις ανάγκες των νέων κρατών μελών
  • την αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργοδοτών, των εργαζομένων και των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη σημασία της ΕΑΥ.

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού δικτύου εθνικών σημείων επαφής και άλλων εταίρων διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση αυτού του σχεδίου.

Χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία, η οποία ενισχύθηκε με την πάροδο των ετών, το δίκτυο του EU-OSHA διαθέτει σήμερα 39 εθνικά σημεία επαφής.

Ο Οργανισμός απέδειξε ότι η ιδέα στην οποία βασίστηκε –τριμερής οργανισμός με δίκτυο σημείων επαφής και εταίρων στα κράτη μέλη και στις χώρες-εταίρους– ήταν αποτελεσματική. Η ιδέα αυτή οδήγησε σε νέες δραστηριότητες, νέους τρόπους συνεργασίας, και συνέβαλε καθοριστικά στην οικοδόμηση κοινής αντίληψης όσον αφορά τη μελλοντική κατεύθυνση για την προστασία των εργαζομένων.

Hans-Horst Konkolewsky, πρώην διευθυντής του EU-OSHA.

Ο Οργανισμός έχει επίσης μακρόχρονη συνεργασία με το EEN, το οποίο πλέον περιλαμβάνει περίπου 600 οργανισμούς-εταίρους. Αυτό έχει ενισχύσει σημαντικά αφενός την ικανότητα του Οργανισμού να προσεγγίζει πολλές μικρές επιχειρήσεις μέσω από κοινού οργανωμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, και αφετέρου την ευρεία διάδοση των δημοσιεύσεων και του υλικού καθοδήγησης που παρέχει ο EU-OSHA.

Η επιτυχία του EU-OSHA εξαρτάται περαιτέρω από την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους άλλους εταίρους του, μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοινωνικούς εταίρους και εταίρους εκστρατειών. Εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ο EU-OSHA επιδίδεται ενεργά στην ανάπτυξη ενός σημαντικού δικτύου εταίρων των εκστρατειών του: στις πρόσφατες εκστρατείες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν πάνω από 100 επίσημοι εταίροι εκστρατειών και περισσότεροι από 30 εταίροι μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην αποτελεσματική εκτέλεση των εμβληματικών εκστρατειών του Οργανισμού «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας».

Το 2019 είναι πλέον καιρός για ανασκόπηση και αναγνώριση της συνεισφοράς αυτού του εκτεταμένου δικτύου στην αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ΕΑΥ στους χώρους εργασίας σε όλη την Ευρώπη αυτά τα 25 χρόνια.