Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας: ποιοτικά στοιχεία από την έρευνα ESENER 2
03/04/2017 Κατηγορία: Εκθέσεις 136 σελίδες

Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας: ποιοτικά στοιχεία από την έρευνα ESENER 2

Keywords:ESENER, Policy Makers, Συμμετοχή των εργαζομένων

Η μελέτη επικεντρώνεται στην εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων ως προς την υγεία και ασφάλεια, σύμφωνα με τις εμπειρίες των ίδιων των εκπροσώπων, των συναδέλφων εργαζομένων τους καθώς και των εργοδοτών και διευθυντών τους. Βασίζεται σε διεξοδικές συνεντεύξεις με τους εν λόγω συμμετέχοντες σε 143 διαφορετικές επιχειρήσεις από επτά κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα ESENER-2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιλέχθηκαν ισότιμα από τρεις βασικούς τομείς - την ιδιωτική παραγωγή, τον δημόσιο τομέα και τις ιδιωτικές υπηρεσίες - και από τρεις κατηγορίες μεγέθους, ήτοι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανάλυσή τους υποστηρίχθηκε από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συμπληρωματικές συνεντεύξεις με στελέχη από σημαντικούς οργανισμούς, καθώς και από περαιτέρω ποσοτική ανάλυση των συναφών δεδομένων της έρευνας ESENER-2.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα