Τεχνική αξιολόγηση της επέκτασης της δεύτερης Ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2).
11/04/2018 Κατηγορία: Εκθέσεις 100 σελίδες

Τεχνική αξιολόγηση της επέκτασης της δεύτερης Ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2).

Keywords:ESENER, Researchers, Στατιστικά στοιχεία

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα μιας λεπτομερούς τεχνικής αξιολόγησης της δεύτερης Ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER-2). Η αξιολόγηση ανατέθηκε προκειμένου να εξεταστεί ο αντίκτυπος της επέκτασης του πεδίου της έρευνας και να συμπεριληφθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις του γεωργικού, δασονομικού και του αλιευτικού τομέα.

Η συμπερίληψη των επιχειρήσεων αυτών δεν φαίνεται να υποβάθμισε την ποιότητα των δεδομένων. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μιας αξιόπιστης βάσης τεκμηρίωσης, δεδομένου ότι η συμβολή των επιχειρήσεων αυτών στην οικονομία είναι σημαντική. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται επίσης ορισμένες συστάσεις για βελτίωση των διαδικασιών δειγματοληψίας οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πριν από την ESENER-3.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα