Η τηλεργασία και οι κίνδυνοι για την υγεία στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19: συγκεκριμένα παραδείγματα και επιπτώσεις στη χάραξη πολιτικής

Keywords:

Η τηλεργασία βοήθησε τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν στην πανδημία COVID-19, εξέθεσε ωστόσο τους εργαζομένους σε μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν μυοσκελετικές διαταραχές και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τα προβλήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που συνδέονται με την τηλεργασία, καθώς και τα μέτρα και τους κανονισμούς που εφαρμόζονται για την πρόληψη και τη διαχείρισή τους. Μέσα από διεξοδικές και ουσιαστικές συνεντεύξεις με εργαζομένους και εργοδότες σε τρεις επιλεγμένες χώρες αναδεικνύονται οι θετικές και αρνητικές συνέπειες της τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Καθώς η τηλεργασία πιθανώς να είναι πιο διαδεδομένη μετά την πανδημία, η έκθεση καταλήγει σε συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής έγκρισή της και παράλληλα η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in: en