Περίληψη - Μυοσκελετικές διαταραχές συνδεόμενες με την εργασία: γιατί συνεχίζουν να εμφανίζονται; Στοιχεία βιβλιογραφικής ανασκόπησης
04/05/2020 Κατηγορία: Εκθέσεις 8 σελίδες

Περίληψη - Μυοσκελετικές διαταραχές συνδεόμενες με την εργασία: γιατί συνεχίζουν να εμφανίζονται; Στοιχεία βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Policy Makers

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση διερευνά τα αίτια της συνεχιζόμενης εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) σε εργαζομένους σε ολόκληρη την ΕΕ. Παρά τη σχετική νομοθεσία και τα μέτρα πρόληψης, τα επίπεδα των ΜΣΔ που συνδέονται με την εργασία παραμένουν υψηλά.

Οι συντάκτες εντοπίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ΜΣΔ στους εργαζόμενους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μεταβολές στον τρόπο εργασίας, η ηλικία, το φύλο, η στάση των ανθρώπων και οι απόψεις τους σε θέματα υγείας, οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες και οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε νέες προσεγγίσεις για την πρόληψη των ΜΣΔ και διατυπώνουν συστάσεις.

Μία εξ αυτών είναι η υιοθέτηση μιας πιο ολιστικής προσέγγισης όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων, συνδυάζοντας τους σωματικούς και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, οι οποίοι αμφότεροι ενέχουν κινδύνους εκδήλωσης ΜΣΔ μεταξύ των εργαζομένων.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα