Περίληψη - Πολιτική και πρακτικές πρόληψης. Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία

Keywords:

Στο πλαίσιο του έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με τίτλο «Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders» [Επισκόπηση της έρευνας, της πολιτικής και της πρακτικής για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία], η ομάδα έργου διενήργησε εκτενή ανάλυση των πολιτικών για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) σε διάφορες χώρες. Στόχος ήταν η καλύτερη κατανόηση των συνθηκών στις οποίες είναι περισσότερο αποτελεσματικές οι στρατηγικές και οι δράσεις για την αντιμετώπιση αυτού του πολύ συνηθισμένου προβλήματος υγείας που σχετίζεται με την εργασία.

Στην έκθεση περιγράφονται 25 πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτικής και περιλαμβάνεται λεπτομερής ανάλυση έξι χωρών με διάφορες στρατηγικές προσεγγίσεις για την πρόληψη των ΜΣΠ. Μεταξύ των αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα κενά που εντοπίστηκαν όσον αφορά τα δεδομένα και την αξιολόγηση, καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας που προέκυψαν από την ανάλυση.

Μεταφόρτωσηin: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |