Σύνοψη - Έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και σε επαγγελματικό καρκίνο. Εξέταση των μέτρων αξιολόγησης.
15/12/2014 Κατηγορία: Εκθέσεις 27 σελίδες

Σύνοψη - Έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες και σε επαγγελματικό καρκίνο. Εξέταση των μέτρων αξιολόγησης.

Keywords:Εκστρατεία 2018-2019, Επικίνδυνες ουσίες, Emerging risks

Η παρούσα περίληψη παρέχει σύντομη επισκόπηση των πορισμάτων και συστάσεων έκθεσης με θέμα τις μεθόδους αξιολόγησης της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες και στον επαγγελματικό καρκίνο. Περιέχεται συνοπτικός πίνακας με σχετικούς επαγγελματικούς παράγοντες (έκθεση σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες) καθώς και άλλες δυνητικά καρκινογόνες συνθήκες εργασίας (όπως η εργασία κατά βάρδιες και η νυχτερινή εργασία), και ακολουθεί σύντομη περιγραφή των εργαλείων αξιολόγησης της έκθεσης καθώς και ορισμένων νέων προσεγγίσεων με στόχο την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης επαγγελματικού καρκίνου καθώς και τη συνδρομή στην πρόληψη αυτού. Οι συστάσεις της έκθεσης συνοψίζονται σε ανακεφαλαιωτικό πίνακα και περιέχουν παραδείγματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και από τον χώρο εργασίας.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα