Περίληψη - Βιολογικοί παράγοντες και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία: Αποτελέσματα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, της έρευνας εμπειρογνωμόνων και της ανάλυσης των συστημάτων παρακολούθησης
21/11/2019 Κατηγορία: Επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας 22 σελίδες

Περίληψη - Βιολογικοί παράγοντες και ασθένειες που συνδέονται με την εργασία: Αποτελέσματα της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, της έρευνας εμπειρογνωμόνων και της ανάλυσης των συστημάτων παρακολούθησης

Keywords:Επικίνδυνες ουσίες, Biological agents, Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος ενός μεγάλου έργου για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχουν οι βιολογικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Στόχος του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έκθεση σε αυτούς τους κινδύνους στην εργασία, η παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα συναφή προβλήματα υγείας και η στήριξη των προσπαθειών για την πρόληψή τους.

Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την επισκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, από μια έρευνα εμπειρογνωμόνων και από μια ανάλυση επιλεγμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρακολούθηση των ασθενειών και της έκθεσης σε αυτές. Αξιολογεί τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με το θέμα, μεταξύ άλλων σε σχέση με νέους και αναδυόμενους κινδύνους, προσδιορίζει τα κενά στα δεδομένα και διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της παρακολούθησης και της πρόληψης αυτών των εκτεταμένων αλλά μη επαρκώς κατανοητών κινδύνων.

Μεταφόρτωση in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα