Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες: διδάγματα από κανονισμούς, πολιτικές, δράσεις και πρωτοβουλίες

Keywords:

Η επικράτηση και οι δραστηριότητες των διαδικτυακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας παρουσίασαν ραγδαία αύξηση στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια. Οι απαντήσεις σε αυτήν την αναδυόμενη οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών ήταν αρχικά περιορισμένες και δόθηκαν κυρίως από την πλευρά των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, καθώς και των τοπικών και περιφερειακών υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Έκτοτε, το φαινόμενο έχει αποκτήσει αυξημένη προσοχή σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται πλέον στις συνθήκες εργασίας και στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η εν λόγω σύνοψη πολιτικής τονίζει τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα μιας εμπεριστατωμένης μελέτης κανονισμών, πολιτικών, στρατηγικών, πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την ΕΑΥ. Βασίζεται σε τέσσερις περιπτωσιολογικές μελέτες, επισκόπηση της βιβλιογραφίας και διαβουλεύσεις με τους εθνικούς εστιακούς πόλους του EU-OSHA.

Διερευνώνται οι προκλήσεις για την ΕΑΥ και οι απαντήσεις στην εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, όπως επίσης και οι εξελίξεις στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Τέσσερα βασικά συμπεράσματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων παρουσιάζουν σκέψεις προόδου και απτές συστάσεις για τη βελτίωση των θεμάτων ΕΑΥ στην εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Μεταφόρτωση in: en | fr |