Χειρισμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό σε λιμένες – κίνδυνοι για την υγεία και πρακτικές πρόληψης
21/11/2018 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 10 σελίδες

Χειρισμός εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό σε λιμένες – κίνδυνοι για την υγεία και πρακτικές πρόληψης

Keywords:Αξιολόγηση κινδύνων, Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία, Επικίνδυνες ουσίες

Στην έκθεση αυτή εξετάζονται οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία που προκύπτουν κατά τον χειρισμό σε λιμένες εμπορευματοκιβωτίων που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό με παρασιτοκτόνα.

Οι συντάκτες εξετάζουν τη διεθνή νομοθεσία και βιβλιογραφία (επιστημονικές δημοσιεύσεις, κατευθυντήριες γραμμές και άρθρα), προσδιορίζουν τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και περιγράφουν πρακτικά παραδείγματα μέτρων και στρατηγικών πρόληψης. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σημαντικά κενά τόσο στις γνώσεις μας όσο και στις πρακτικές πρόληψης. Το πρόβλημα συχνά υποτιμάται, αφενός λόγω της ανεπαρκούς τήρησης αρχείων σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του υποκαπνισμού στην υγεία και αφετέρου επειδή τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν υποβληθεί σε υποκαπνισμό σπανίως φέρουν σωστή σήμανση.

Οι συντάκτες συνιστούν να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα ελέγχου, όπως η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τα εμπορευματοκιβώτια πριν από το άνοιγμα, η διεξαγωγή ελέγχων ρουτίνας στα εμπορευματοκιβώτια κατά την άφιξη στους λιμένες, καθώς και η λήψη μέτρων για την επιβολή των κανονισμών σχετικά με τη σήμανση των εμπορευματοκιβωτίων.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα