Συνοπτική παρουσίαση - Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα - στοιχεία από την ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τους κύριους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΑΥ) στον τομέα των δραστηριοτήτων για την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19. Στην έκθεση αναλύονται δεδομένα από τα τρία στάδια της Ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους (ESENER). Η ανάλυση αυτή συμπληρώνεται από συνεντεύξεις με βασικούς εμπειρογνώμονες για την ΕΑΥ και ενδιαφερόμενα μέρη από τον εξεταζόμενο τομέα.

Παρέχεται επισκόπηση των τάσεων στους τομείς της διαχείρισης της ΕΑΥ, με έμφαση στους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, τους παράγοντες και τα εμπόδια στη διαχείριση της ΕΑΥ στον εξεταζόμενο τομέα και τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΑΥ. Η έκθεση παρουσιάζει τα πορίσματα που προκύπτουν για τον εξεταζόμενο τομέα και παρέχει σύγκριση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων τομέων. Με βάση τις αναλύσεις και τα πορίσματα, παρέχονται επίσης πιθανά διδάγματα για τη βελτίωση της ΕΑΥ στον εν λόγω τομέα.  

Μεταφόρτωση in: de | en | et | sl |