Παλαιότερες εκστρατείες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας»

Image
Previous Healthy Workplaces Campaigns

Οι εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας» άρχισαν το 2000, αρχικά με τίτλο «Ευρωπαϊκές Εβδομάδες για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία».

Το 2007, η διάρκεια κάθε εκστρατείας αυξήθηκε από ένα σε δύο έτη λόγω της αυξανόμενης ανάγκης πολυεπίπεδης ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα υγείας μέσω της παροχής προσβάσιμων στοιχείων, πληροφοριών και εργαλείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι εκστρατείες αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική η οποία χαρακτηρίζεται από:

  • ευρύτερο και ισχυρότερο δίκτυο ενδιαφερομένων, εταίρων της εκστρατείας και εταίρων ενημέρωσης το οποίο υπηρετεί με αφοσίωση τους σκοπούς της εκστρατείας
  • την παραγωγή και διανομή ή τη διάθεση επιγραμμικώς περισσότερου υλικού στο πλαίσιο της εκστρατείας
  • τη μεταφορά των μηνυμάτων της εκστρατείας σε ένα ευρύτερο και πιο διεθνοποιημένο κοινό μέσω της αυξημένης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης
  • την ανάπτυξη περισσότερων πόρων και νέων πρωτοβουλιών.

Η επιτυχία των εκστρατειών «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι εργασίας», η ικανότητά τους να μεταφέρουν το μήνυμά τους στις επιμέρους ιεραρχικές βαθμίδες των επιχειρήσεων, καθώς και η θετική αλυσιδωτή αντίδραση που προκαλούν (από το επίπεδο των υπεύθυνων χάραξης της πολιτικής έως τους χώρους εργασίας) οφείλονται εν πολλοίς στη δέσμευση και τις προσπάθειες ενός ευρέος δικτύου συνεργατών, το οποίο περιλαμβάνει επαγγελματίες από διάφορους κλάδους.  Το δίκτυο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας διάφορων κλάδων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις παλαιότερες εκστρατείες

2016 - 2017: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Η εκστρατεία για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας για όλες τις ηλικίες ανέδειξε τη σημασία της βιώσιμης εργασίας, δηλαδή των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην εργασία από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασιακής ζωής ενός εργαζόμενου. Λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό να υπάρχουν δίκαιες, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες στον χώρο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξακολουθήσουν να εργάζονται για περισσότερα χρόνια και να συνταξιοδοτούνται υγιείς. Στην εκστρατεία δίνεται έμφαση στους τρόπους διαχείρισης της ΕΑΥ υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και προωθείται η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών. Οι δημογραφικές αλλαγές επηρεάζουν τους περισσότερους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, εάν ληφθούν μέτρα για την διασφάλιση της βιώσιμης εργασίας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις και να αυξήσουν την παραγωγικότητα, καθιστώντας τους χώρους εργασίας ασφαλέστερους και υγιέστερους για όλους.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον αρχειοθετημένο δικτυακό τόπο εδώ.

2014 - 2015: Διαχείριση του άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

healthy workplaces campaign 2014

Το άγχος αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία και το οποίο αναφέρεται συχνότερα από τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, ενώ μαζί με άλλους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους θεωρείται ότι ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των χαμένων εργατοημερών (50–60 %). Ένα προβληματικό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον εργασίας μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για την υγεία των εργαζομένων.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε χώρο εργασίας, μπορούν ωστόσο να αξιολογηθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ακόμη και με τη διάθεση περιορισμένων πόρων. Η συγκεκριμένη εκστρατεία παρέχει στήριξη και καθοδήγηση προς τους εργαζόμενους και τους εργοδότες για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία και προάγει τη χρήση πρακτικών και εύχρηστων εργαλείων για τη διευκόλυνση αυτού του έργου.

2012 - 2013: Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων

εκστρατεία

Η εκστρατεία του Οργανισμού για την περίοδο 2012-2013 επικεντρώνεται στην πρόληψη κινδύνων. Ουσιαστικά, η πρόληψη αφορά τη διαχείριση των συνδεόμενων με την εργασία κινδύνων με απώτερο στόχο τη μείωση του αριθμού ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία.

Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση κινδύνων απόκειται στους εργοδότες και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, όμως οι προσπάθειές τους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Για τους λόγους αυτούς, η συγκεκριμένη εκστρατεία υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία του ρόλου των ανώτερων διοικητικών στελεχών και των ιδιοκτητών σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

2010 - 2011: Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης


Οι εργασίες συντήρησης αποτελούν εξαιρετικά διαδεδομένη δραστηριότητα: αφορούν όλους τους χώρους εργασίας, σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, καθώς και όλους τους εργαζομένους σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας (και όχι μόνο τους εργαζομένους στον τομέα της συντήρησης αυτόν καθεαυτόν).

Η συγκεκριμένη εκστρατεία υπογράμμισε τη σημασία των ασφαλών εργασιών συντήρησης ως τον πυρήνα των καλών πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Και παρόλο που οι επιμέρους λεπτομέρειες ποικίλλουν μεταξύ των τομέων της βιομηχανίας (για παράδειγμα, ανάλογα με τους επιμέρους τύπους μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται), προσδιορίστηκαν ορισμένες κοινές αρχές ορθής συντήρησης οι οποίες αφορούν όλους τους τύπους χώρων εργασίας που απαντούν στην Ευρώπη.

Στόχοι της εκστρατείας

  • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της συντήρησης για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συντήρηση, καθώς και με την ανάγκη εκτέλεσής της με ασφάλεια·
  • μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά με τις νομικές και άλλες ευθύνες τους για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης με ασφάλεια, καθώς και με την επιχειρηματική σκοπιμότητα αυτών·
  • προώθηση μιας απλής, δομημένης προσέγγισης ως προς τη διαχείριση της ΕΑΥ στη συντήρηση, με βάση μια κατάλληλη εκτίμηση κινδύνου (οι «πέντε βασικοί κανόνες»).

Φυσικά, ο τελικός στόχος είναι να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που τραυματίζονται ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας λόγω ανεπάρκειας ή παντελούς έλλειψης συντήρησης, στο παρόν και στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες:

2008 - 2009: Εκτίμηση κινδύνου


Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Γενικότερος στόχος της εν λόγω εκστρατείας ήταν η προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της εκτίμησης κινδύνου βοηθώντας τις επιχειρήσεις στη συστηματική υλοποίησή της και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.

Επιχειρήθηκε η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχουν οι εργοδότες για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου, καθώς και η απομυθοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, διότι η εκτίμηση κινδύνου δεν είναι υποχρεωτικά σύνθετη ούτε γραφειοκρατική, και σίγουρα δεν αποτελεί καθήκον αποκλειστικά για εμπειρογνώμονες. Η εκστρατεία προώθησε μια απλή, σταδιακή προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη διαβούλευση και στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού.

Το Επιγραμμικό, Διαδραστικό Εργαλείο Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) του Οργανισμού αποτελεί την κληρονομιά της εν λόγω εκστρατείας και μπορεί να θεωρηθεί ως η λύση του 21ου αιώνα στο δύσκολο έργο προαγωγής της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το έργο OiRA μπορεί να βοηθήσει πολλές χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου με απλό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες:

2007 - 2008: Η πρωτοβουλία για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας


Στόχος της πρωτοβουλίας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας ήταν να παράσχει στους εργοδότες και στους εργαζόμενους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να καταστεί ο χώρος εργασίας τους πιο ασφαλής, πιο υγιής και πιο παραγωγικός.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε σε 12 ευρωπαϊκά κράτη μέλη: Βουλγαρία, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και στην Τουρκία και στην Κροατία.

Το σύνθημα της εκστρατείας προς τις ΜΜΕ ήταν το ακόλουθο: "Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις."

Περισσότερες πληροφορίες: OSHwiki

2007: Μειώστε την καταπόνηση (Μυοσκελετικές παθήσεις)


Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), οι οποίες επηρεάζουν τους μύες, τις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους συνδέσμους και το νευρικό σύστημα, αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία απουσίας από την εργασία σε σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εν λόγω εκστρατεία επιχείρησε να προωθήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης του προβλήματος υπογραμμίζοντας την άποψη ότι οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και η κυβέρνηση πρέπει να εργαστούν από κοινού για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης των ΜΣΠ.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε την έννοια "διαχείρισης του φορτίου" λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το φορτίο που, παραδείγματος χάριν, μεταφέρεται, αλλά και όλες εκείνες τις καταπονήσεις που προκαλούνται στο σώμα από περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και την ταχύτητα με την οποία εκτελείται μια εργασία.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία διαχείρισης της διατήρησης, της αποκατάστασης και της επιστροφής στην εργασία όσων πάσχουν ή έχουν ιστορικό ΜΣΠ.

Περισσότερες πληροφορίες: Μυοσκελετικές παθήσεις 

2006: Από την αρχή με ασφάλεια - Εργαζόμενοι νέοι


Η εν λόγω εκστρατεία επεδίωξε να διασφαλίσει ότι οι νέοι θα ξεκινούν τον επαγγελματικό τους βίο σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας.

Οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στους χώρους εργασίας καθότι συχνά οι προδιαγραφές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας γι' αυτούς είναι ανεπαρκείς.

Πολλά από τα ατυχήματα και τα προβλήματα υγείας των εργαζόμενων νέων είναι ωστόσο αποτρέψιμα, και οι νέοι είναι δεκτικοί στην ενημέρωση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας αλλά και διατεθειμένοι να δράσουν ώστε να προστατευθούν εφόσον γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία στόχευε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των νέων και των εργοδοτών στον χώρο εργασίας, καθώς επίσης και σε σχολεία και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: στόχος ήταν η πρώιμη προσέγγιση των νέων ώστε οι ίδιοι να διαμορφώσουν κουλτούρα πρόληψης κινδύνων.

Περισσότερες πληροφορίες: Εργαζόμενοι νέοι

2005: Καταπολεμήστε τον θόρυβο!


Δεκάδες εκατομμύρια εργαζομένων στην Ευρώπη εκτίθενται σε εν δυνάμει επικίνδυνες στάθμες θορύβου για τουλάχιστον ένα τέταρτο του χρόνου που περνούν στον χώρο εργασίας τους, και τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών ή της μεταποίησης.

Ο θόρυβος μπορεί να αποτελεί πρόβλημα σε διάφορους χώρους εργασίας, από εργοστάσια έως αγροκτήματα, από τηλεφωνικά κέντρα έως αίθουσες συναυλιών.

Η εν λόγω εκστρατεία επικεντρώθηκε στη διαχείριση του θορύβου στον χώρο εργασίας με το σύνθημα "Θόρυβος στην εργασία - δεν κινδυνεύει μόνο η ακοή σας".

Περισσότερες πληροφορίες: OSHwiki

2004: Οικοδομώντας την ασφάλεια


Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ευρώπης.

Δυστυχώς, είναι και ο κλάδος που καταγράφει τα χειρότερα ποσοστά στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, γεγονός που κοστίζει στις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, χωρίς να συνυπολογιστεί ο απίστευτος ανθρώπινος πόνος που προκαλείται.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του κλάδου να οικοδομήσουν ένα πιο ασφαλές, πιο υγιές και πιο παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότερες πληροφορίες: OSHwiki

2003: Επικίνδυνες ουσίες - Πρόσεχε πολύ!


Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας τους, η αδυναμία δε να τεθούν υπό έλεγχο οι συνδεόμενοι κίνδυνοι μπορεί να βλάψει την υγεία των ανθρώπων με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών να διαχειρίζονται τους εν λόγω κινδύνους, ενώ στη διάθεση εργοδοτών και εργαζομένων υπάρχει πληθώρα οδηγιών, χωρίς όμως την εφαρμογή των οποίων δεν μπορεί να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Βασικός στόχος της εν λόγω εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, καθώς και η ενθάρρυνση της ανάληψης δράσης για τη μείωση των κινδύνων που ενέχει η χρήση επικίνδυνων ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες: Επικίνδυνες ουσίες

2002: Εργασία χωρίς άγχος


Το άγχος ευθύνεται για εκατομμύρια ημέρες απουσίας από την εργασία ετησίως.

Υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων υποφέρουν σιωπηλά, ενώ υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις δεν συνειδητοποιούν τον βαθμό στον οποίο το άγχος μειώνει τις επιδόσεις τους.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία επικεντρώθηκε στην πρόληψη και διαχείριση του άγχους στον χώρο εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: Άγχος

2001: Επιτυχία σημαίνει κανένα ατύχημα


Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε ατυχήματα που συμβαίνουν στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εκατομμύρια ατυχήματα συνεπάγονται απουσία από την εργασία για περισσότερες από τρεις ημέρες.

Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξύ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η εν λόγω εκστρατεία επικεντρώθηκε στην πρόληψη των ατυχημάτων που συνδέονται με την εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες:  θέματα

2000: Αντιμετωπίστε τα μυοσκελετικά προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία!


Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) αποτελούν μια από τις συνηθέστερες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία και επηρεάζουν εκατομμύρια ευρωπαίους εργαζομένους σε όλους τους τομείς απασχόλησης, κοστίζοντας στους εργοδότες δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος του προβλήματος θα μπορούσε να προβλεφθεί ή να μειωθεί μέσω της τήρησης των υφιστάμενων κανονισμών για την υγεία και την ασφάλεια καθώς και των οδηγιών σχετικά με τις καλές πρακτικές.

Πρόκειται για την πρώτη εκστρατεία του EU-OSHA η οποία επικεντρώθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι ΜΣΠ.

Περισσότερες πληροφορίες: Μυοσκελετικές παθήσεις

Περισσότερες πληροφορίες: Θέματα

Ευρωπαϊκές εκστρατείες της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)

Ευρωπαϊκές εκστρατείες της SLIC (Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας):

Share this on: