Διατάξεις σχετικά με τους εργονομικούς και ψυχοκοινωνικούς κινδύνους καθώς και με τους κινδύνους που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας

OSH directives
Directive 90/270/EEC - display screen equipment
of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
Directive 90/269/EEC - manual handling of loads
of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)
OSH related aspects
Directive 2005/47/EC - mobile workers in cross-border railway services
of 18 July 2005 on the Agreement between the Community of European Railways (CER) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) on certain aspects of the working conditions of mobile workers engaged in interoperable cross-border services in the railway sector
Directive 2003/88/EC - working time
of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time
Directive 2002/15/EC - working time - mobile road transport activities
of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities.
Directive 2000/79/EC - working time - civil aviation
of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation. Concluded by the Association of European Airlines (AEA), the European Transport Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association (ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier Association (IACA).