Κύρια σημεία

Οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας — όπως η προώθηση της κυκλικής οικονομίας ή η σύναψη βιώσιμων συμβάσεων — μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης έως το 2040, κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωση των προβληματισμών σχετικά με...

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής μας, επιβραβεύουν όλους τους τύπους οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις που προωθούν την ευημερία των εργαζομένων. Τα παραδείγματα καλών πρακτικών θα πρέπει να προλαμβάνουν ενεργά τους κινδύνους για την...

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες αφορά ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας και εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Για να συμπληρώσει τους υφιστάμενους πόρους και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» , ο...

Μπορεί να θεωρείται προνόμιο το να εργάζεστε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να περνάτε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά σας . Στην ΕΕ, όμως, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται για όλους τους εργαζομένους. Από τον καθορισμό του ορίου των 48 ωρών για το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας έως τον επαρκή ελεύθερο χρόνο μεταξύ των εργάσιμων ημερών για ανάπαυση και προσωπική ζωή, η ευημερία...

Η ψηφιοποίηση αλλάζει τον χώρο εργασίας, καθιστώντας τις τεχνολογίες διοίκησης των εργαζομένων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη (AIWM) τομέα προτεραιότητας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ ) . Το τελευταίο μας έγγραφο διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και την εξελισσόμενη δυναμική στη διοίκηση στους χώρους εργασίας, χρησιμοποιώντας δεδομένα διπλωμάτων...

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2024 , ο EU-OSHA δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο συζήτησης που διερευνά τις διαστάσεις της τηλεργασίας που σχετίζονται με το φύλο και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Στο έγγραφο επισημαίνεται ο αντίκτυπος της στροφής προς την τηλεργασία και τα υβριδικά μοντέλα και καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι αλλαγές αυτές...

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, ο οποίος απασχολεί περίπου το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες της ΕΕ, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Η ψηφιοποίηση και η εισαγωγή της εργασίας σε πλατφόρμες μεταμόρφωσε τον κλάδο δημιουργώντας νέους κινδύνους και ευκαιρίες για την (ΕΑΥ σε σχέση με τη...

Οργανώσεις από διάφορους κλάδους που δραστηριοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν προσχωρήσει στην Εκστρατεία 2023-25 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» ως επίσημοι εταίροι της εκστρατείας . Αυτές οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της εκστρατείας μέσω δραστηριοτήτων...

Η έρευνα αποτελεί μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες του έργου του Οργανισμού να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον Οργανισμό μας και τις δραστηριότητές του. Οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας και να βελτιώσουμε τη συνάφεια και τη χρησιμότητα του έργου μας. Με μια νέα στρατηγική του Οργανισμού στα σκαριά, τα...

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία έχει καταστεί πιο επιτακτική ανάγκη μετά την πανδημία. Η τελευταία έκθεση του EU-OSHA παρέχει διεξοδική ανάλυση των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας οι οποίες καλύπτουν περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από την έρευνα...