Κύρια σημεία

Οι επαγγελματίες της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (EAY) επισημαίνουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία των υπηρεσιών πρόληψης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε ένα νέο έγγραφο προβληματισμού. Το έγγραφο παρουσιάζει την οπτική των εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης σχετικά με τον ρόλο των εσωτερικών και εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης στη διασφάλιση της...

Συνολικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν σημαντική ικανοποίηση για το έργο του EU-OSHA, με το 87% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο. Η εκτίμησή τους επεκτείνεται και στις συνεισφορές που πραγματοποιεί ο EU-OSHA στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ): μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ΕΑΥ, αυξημένη...

Η χρήση προηγμένης ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των εργασιών είναι όλο και πιο συχνή στους χώρους εργασίας της ΕΕ. Επιτρέπει στους εργαζόμενους να αναθέτουν σε τρίτους τις ανιαρές και επικίνδυνες δραστηριότητες για μεγαλύτερη ασφάλεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά θέτει προκλήσεις όπως η υπερβολική εξάρτηση, η απώλεια αυτονομίας και η ανάγκη για...

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά του καρκίνου , η οποία διεξάγεται από τις 25 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου, ο EU-OSHA δημοσιεύει συμπληρωματικό ερευνητικό υλικό σχετικά με την καταπολέμηση του επαγγελματικού καρκίνου. Μετά τα πρώτα πορίσματα της έρευνας σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων (WES) στην Ευρώπη σε παράγοντες κινδύνου επαγγελματικού καρκίνου , το Γραφείο...

Ο ταχέως μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας θέτει πολλές προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Η βελτίωση της συμμόρφωσης αποτελεί μακροχρόνιο στόχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ο EU-OSHA ανέλυσε την κατάσταση των εθνικών στρατηγικών και δράσεων που αναλαμβάνονται για τη στήριξη της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις...

Η πανευρωπαϊκή έρευνα ESENER (Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους), η οποία διεξάγεται από τον EU-OSHA, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται στην πράξη η διαχείριση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στους χώρους εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τη συμμετοχή χιλιάδων επιχειρήσεων και...

Οι εξελίξεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας — όπως η προώθηση της κυκλικής οικονομίας ή η σύναψη βιώσιμων συμβάσεων — μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Για τη διασφάλιση ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης έως το 2040, κρίνεται σκόπιμη η ενσωμάτωση των προβληματισμών σχετικά με...

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής μας, επιβραβεύουν όλους τους τύπους οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις που προωθούν την ευημερία των εργαζομένων. Τα παραδείγματα καλών πρακτικών θα πρέπει να προλαμβάνουν ενεργά τους κινδύνους για την...

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες αφορά ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας και εργαζομένων που αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Για να συμπληρώσει τους υφιστάμενους πόρους και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τον συγκεκριμένο τομέα προτεραιότητας της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» , ο...

Ο EU-OSHA φέρνει στο προσκήνιο τα ζητήματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), συμμετέχοντας στο 34 ο Διεθνές Συνέδριο για την Υγεία στην Εργασία (ICOH) , που λαμβάνει χώρα στο Μαρακές. Στο συμπόσιο, ο EU-OSHA αναλύει την κατάσταση της ΕΑΥ στην Ευρώπη και συζητά τα ευρήματα της έρευνας σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες . Είναι επίσης παρών...