Εργαζόμενοι με αναπηρία και ΑΥΕ: η νέα θεματική διαδικτυακή ενότητα είναι πλέον διαθέσιμη!

Image

© pressmaster- stock.adobe.com

Στην ΕΕ απασχολούνται επί του παρόντος τα μισά περίπου από τα 42,8 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Οι χώροι εργασίας πρέπει οπωσδήποτε να προάγουν την καλή υγεία και να υποστηρίζουν τα άτομα με αναπηρία ώστε να εισέλθουν ή να επανενταχθούν στο εργατικό δυναμικό και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.

Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει να επιτύχει ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Ο EU-OSHA συμβάλλει παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και πόρους.

Διαθέστε λίγα λεπτά για να ανακαλύψετε τη νέα διαδικτυακή μας ενότητα για τους εργαζομένους με αναπηρία και να ενημερωθείτε για μια μεγάλη συλλογή πόρων στο άρθρο OSHWiki «Προβλήματα υγείας, αναπηρία, απασχόληση και επιστροφή στην εργασία».

Η στήριξη ενός ποικιλόμορφου εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη για να διαμορφωθούν πιο ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας!