Κύρια σημεία
15/11/2019

Μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία: συχνότητα εμφάνισης, κόστος και δημογραφικά στοιχεία στην ΕΕ

© Cristina Vatielli 

Η νέα μας ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή έκθεση επισκόπησης και η σχετική περίληψη εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίοι οι ΜΣΠ επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης και την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία.

Οι δημοσιεύσεις αυτές εντάσσονται σε ένα μεγάλης κλίμακας έργο του EU-OSHA που αποσκοπεί στην ανάλυση των εθνικών και ευρωπαϊκών στοιχείων σχετικά με τις ΜΣΠ, του αντίκτυπου των ΜΣΠ στην υγεία και την εργασία, των παραγόντων κινδύνου και των μέτρων πρόληψης και επιστροφής στην εργασία.

Αυτή η διεξοδική ανάλυση καταδεικνύει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη των ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία και που επηρεάζουν εκατομμύρια εργαζομένους ενώ κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ στους εργοδότες. 

Σύντομα θα ακολουθήσουν ορισμένες εθνικές εκθέσεις.

Δείτε την τελική έκθεση επισκόπησης και την περίληψη

Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή θεματική μας ενότητα για να μάθετε περισσότερα για τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία