Κύρια σημεία
06/05/2020

ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία: γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο διαδεδομένες και τι μπορεί να γίνει για την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων;

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Στην τελευταία έρευνα του EU-OSHA εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) παραμένουν ένα ζήτημα μείζονος ανησυχίας στους χώρους εργασίας της Ευρώπης - παρά τις εντατικές νομοθετικές προσπάθειες για την πρόληψή τους.

Η νέα μας βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους και τις τάσεις που εκδηλώνονται όσον αφορά τις ΜΣΔ στον χώρο εργασίας, τα κενά στις τρέχουσες στρατηγικές πρόληψης και τις προσεγγίσεις για τη βελτίωση της πρόληψης. Η ανασκόπηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στο οποίο αναλύθηκαν οι υφιστάμενες πολιτικές, τα προγράμματα και τα εργαλεία πρόληψης των ΜΣΔ. Σε άλλες συμπληρωματικές περιπτωσιολογικές μελέτες από έξι ευρωπαϊκές χώρες περιγράφονται τεκμηριωμένες ολιστικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας ως βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική πρόληψη.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της πολυετούς έρευνας για την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και καθοδήγηση σε πολιτικούς ιθύνοντες, εθνικές αρχές, εργοδότες και κλαδικές οργανώσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν επίσης στην εκστρατεία μας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2020-2022 με τίτλο Μειώστε την καταπόνηση.

Διαβάστε την πλήρη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την περίληψή της και περιηγηθείτε στις περιπτωσιολογικές μελέτες 6 χωρών και 26 παραδείγματα μέτρων πολιτικής