Κύρια σημεία
12/03/2020

Οι ΜΣΔ που συνδέονται με την εργασία: νέα συγκεφαλαιωτική έκθεση συμπληρώνει με εθνικά στοιχεία τα πορίσματα που συνάχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Αυτή η τελευταία συγκεφαλαιωτική έκθεση αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου έργου του OSHA που στόχο έχει να αναλύσει εθνικά και ευρωπαϊκά στοιχεία τα οποία αφορούν τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) που συνδέονται με την εργασία. Η έκθεση εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης και την έκταση που έχει λάβει το πρόβλημα των ΜΣΔ, τους παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με τις ΜΣΔ, τον αντίκτυπό τους στην υγεία και τους τρόπους πρόληψής τους στους χώρους εργασίας.

Η δημοσίευση αυτή συμπληρώνει τα πορίσματα που συνάχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ παραθέτοντας εθνικά στοιχεία και αναλύσεις που προέρχονται από 10 χώρες (Δανία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία). Μέσω της κοινοποίησης εθνικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, ο EU-OSHA συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών του τομέα ΕΑΥ και των εθνικών αρχών γενικότερα σε θέματα ΜΣΔ.

Συμβουλευτείτε τη συγκεφαλαιωτική έκθεση και όλες τις σχετικές δημοσιεύσεις που αφορούν τις μυοσκελετικές διαταραχές που συνδέονται με την εργασία: συχνότητα εμφάνισης, κόστος και δημογραφικά στοιχεία στην ΕΕ

Επισκεφθείτε την ενότητα OSHwiki για τις μυοσκελετικές διαταραχές