Κύρια σημεία

Back to highlights

Για ποιους λόγους οι γαλλικές επιχειρήσεις επιλέγουν το OiRA για τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία

Image

© EU-OSHA

Πώς μπορούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) να εφαρμόσουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων;

Ας το μάθουμε από τη Γαλλία! Νέα έρευνα αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα του OiRA ως της προτιμώμενης μεθόδου εκτίμησης κινδύνων των γαλλικών επιχειρήσεων. Το OiRA (το οποίο προκύπτει από την ονομασία του εργαλείου στα αγγλικά, Online interactive Risk Assessment), επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ τη δημιουργία τομεακών εργαλείων εκτίμησης κινδύνων τα οποία είναι προσβάσιμα από όλους δωρεάν.

Από τη μελέτη προκύπτει ότι το OiRA βοηθάει τις γαλλικές ΠΜΜΕ να ενισχύσουν τη συστηματική προσέγγισή τους στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, ιδίως τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν εφάρμοζαν κάποια πρακτική εκτίμησης κινδύνων προτού να αρχίσουν να χρησιμοποιούν το OiRA. Οι εταιρείες αναφέρουν ότι η διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου με τη χρήση του OiRA τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζουν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία τους οποίους δεν είχαν προσδιορίσει στο παρελθόν, να εξασφαλίσουν την ενεργότερη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία και να μην περιορίζονται απλά στον εντοπισμό των κινδύνων μέσω της κατάρτισης σχεδίου προληπτικής δράσης.

Μελετήστε τα πορίσματα και την περίληψη της έκθεσης: Εκτίμηση κινδύνου με το εργαλείο OiRA σε χώρους εργασίας στη Γαλλία: μια ποιοτική μελέτη

Δεν γνωρίζετε πολλά για το OiRA; Βρείτε τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στη χώρα σας ή στον τομέα δραστηριότητάς σας.