Κύρια σημεία
20/05/2020

Αντιμετώπιση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών, πολιτικών και πρακτικών

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία; Στη νέα έκθεσή μας παρουσιάζονται 25 διαφορετικές πρωτοβουλίες —από εκστρατείες ευαισθητοποίησης έως έλεγχοι και νομοθεσία— οι οποίες εφαρμόζονται σε 14 χώρες, με έμφαση στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη των ΜΣΔ, ιδίως στις ΜΜΕ. Έξι από τις πρωτοβουλίες αυτές εξετάζονται πιο διεξοδικά και παρέχουν στοιχεία για την πρακτική εφαρμογή των δράσεων πρόληψης των ΜΣΔ. Η παρούσα έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο, στο πλαίσιο του οποίου αναλύονται οι υφιστάμενες πολιτικές, τα προγράμματα και τα εργαλεία πρόληψης των ΜΣΔ παράλληλα με την τρέχουσα βιβλιογραφία και στατιστικά στοιχεία επί του θέματος.

Η έρευνα αποκαλύπτει ορισμένα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε επίπεδο πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης και της συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, της προώθησης της θέσπισης προληπτικών μέτρων μέσω θετικών κινήτρων και της εξέτασης του παράγοντα της εργονομίας.

Τηλεφορτώστε την έκθεση και την περίληψη «Prevention policy and practice: approaches to tackling work-related musculoskeletal disorders» (Πολιτική και πρακτικές πρόληψης: προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών που σχετίζονται με την εργασία) και τις σχετικές περιπτωσιολογικές μελέτες

Διαβάστε την έκθεση βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τίτλο «ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία: γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο διαδεδομένες και τι μπορεί να γίνει για την προστασία των εργαζομένων και των επιχειρήσεων;»

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνά μας για τις ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία στην ειδική ιστοσελίδα μας