Κύρια σημεία

Back to highlights

Η υπό εξέλιξη έρευνα για την υποστήριξη της συμμόρφωσης στον τομέα της ΕΑΥ

Image

Η τήρηση των προτύπων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) είναι θεμελιώδους σημασίας για την προστασία των εργαζομένων. Μια νέα διαδικτυακή ενότητα περιγράφει την έρευνα που διενεργείται από τον EU-OSHA (2021-2024) με σκοπό να αναλυθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση και οι τρόποι βελτίωσής της, ιδίως μεταξύ των πολύ μικρών και των μικρών επιχειρήσεων.

Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν τα διάφορα είδη στήριξης που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις καθώς και οι αποτελεσματικές στρατηγικές και πρακτικές που εφαρμόζονται από τις ρυθμιστικές αρχές στον τομέα της ΕΑΥ. Μια σφαιρική ανασκόπηση και εμπεριστατωμένες μελέτες διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο το κράτος, οι δυνάμεις της αγοράς και οι αλυσίδες εφοδιασμού (με ιδιαίτερη έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και τον τομέα των κατασκευών) επηρεάζουν τη συμμόρφωση.

Εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 και οι συνέπειες για την τήρηση των κανόνων ΕΑΥ.

Επισκεφτείτε την ενότητα του δικτυακού τόπου τώρα

Διαβάστε την έκθεση για το έργο σχετικά με τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΕΑΥ

Συμβουλευθείτε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την περίληψη

Share this on: