Κύρια σημεία

Back to highlights

Ο ρόλος των υπηρεσιών πρόληψης στη διασφάλιση καλύτερων πρακτικών ΕΑΥ και διαρκούς συμμόρφωσης

Image

© Dušan Cvetanović - PEXELS

Οι επαγγελματίες του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και οι πρακτικές τους, αναγκάστηκαν να προβούν σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου ώστε να συμβαδίζουν με την τρέχουσα πραγματικότητα. Ένα νέο έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τον ρόλο των υπηρεσιών πρόληψης στην υποστήριξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΑΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντοπίζει κενά στη γνώση και βασικά ζητήματα για τις επαγγελματικές πρακτικές στην ΕΑΥ, καθώς και τις προκλήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής και την έρευνα.

Βάσει των αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER), παρατηρείται διαφοροποίηση στην εμπειρία των υπηρεσιών ΕΑΥ μεταξύ των κρατών μελών. Οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και τη μεταστροφή από την ανεξαρτησία προς τα κεκτημένα συμφέροντα των εταιρειών.

Διαβάστε το έγγραφο προβληματισμού Occupational safety and health prevention services / experts in Europe (Υπηρεσίες πρόληψης / εμπειρογνώμονες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη)

Βρείτε το άρθρο OSHWiki Analysis of findings from ESENER 3 on prevention services to supporting OSH in Europe (Ανάλυση πορισμάτων από την ESENER 3 σχετικά με τις υπηρεσίες πρόληψης για την υποστήριξη της ΕΑΥ στην Ευρώπη)

Δείτε τη θεματική ενότητα με τίτλο Improving compliance with OSH regulations (Βελτίωση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ΕΑΥ)