Η αύξηση της χρήσης συστημάτων διαχείρισης εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη: σε ποιον βαθμό επηρεάζουν την ΕΑΥ;

Image

Vector created by fullvector - freepik

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις εισάγουν συστήματα διαχείρισης των εργαζομένων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα και να προσδιορίσουν κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Μεταξύ των συστημάτων αυτών περιλαμβάνονται συστήματα παρακολούθησης των επιδόσεων και του ζήλου των εργαζομένων ή συστήματα αυτόματου προγραμματισμού και κατανομής καθηκόντων.

Μια νέα έκθεση παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αυτών των νέων μορφών διαχείρισης των εργαζομένων, χαρτογραφεί τον βαθμό υιοθέτησής τους στην Ευρώπη, διερευνά τις συνέπειες της εφαρμογής τους στους εργαζόμενους και αναλύει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για την ανάπτυξη και τη χρήση, στους χώρους εργασίας, συστημάτων που στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο. Μια υπό κατάρτιση συμπληρωματική έκθεση εστιάζει στις συνέπειες της χρήσης τέτοιων συστημάτων διαχείρισης εργαζομένων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Διαβάστε την έκθεση Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση των εργαζομένων: επισκόπηση και την περίληψή της

Συμβουλευθείτε τις συνόψεις πολιτικής Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση εργαζομένων: χαρτογράφηση των ορισμών, των χρήσεων και των συνεπειών της και Τεχνητή νοημοσύνη για τη διαχείριση εργαζομένων: ισχύοντες και μελλοντικοί κανονισμοί

Συμβουλευθείτε άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με τις νέες μορφές διαχείρισης των εργαζομένων

Ενημερωθείτε περαιτέρω για το έργο Ψηφιακός μετασχηματισμός της εργασίας