Παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου και ΜΣΠ: τι μπορούμε να μάθουμε σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών, την πρόληψη και την επιστροφή στην εργασία;

Image

© Andreas Rudolf Ruhmanseder

Μια σειρά από έγγραφα συζήτησης και άρθρα επανεξετάζουν τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου (π.χ. υπερβολικός φόρτος εργασίας) στην ανάπτυξη μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ).

Σε αυτά περιλαμβάνεται μια δημοσίευση η οποία εξετάζει την επίδραση που έχει η ψηφιοποίηση στην έκθεση των εργαζομένων σε σωματικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. επαναλαμβανόμενες εργασίες) για ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία.

Στις δημοσιεύσεις εξετάζονται επίσης από κοινού η πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των ΜΣΠ και παρουσιάζονται ορθές πρακτικές για βιώσιμη επιστροφή στην εργασία.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στις παρακάτω σελίδες:

Επιστροφή στην εργασία μετά από αναρρωτική άδεια που σχετίζεται με ΜΣΠ στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου στην εργασία

Παράγοντες ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, παράγοντες ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία κατά την εμφάνιση και την πρόληψη ΜΣΠ (στο πλαίσιο των νέων μορφών εργασίας και της ψηφιοποίησης)

Παράγοντες ψυχοκοινωνικών κινδύνων για ΜΣΠ – προσεγγίσεις πρόληψης