Κύρια σημεία
09/06/2020

Πρόληψη των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία: διδάγματα που αντλήθηκαν από την έρευνα και την ορθή πρακτική

© iStock.com/andresr

Στη νέα έκθεση συνοψίζονται τα πορίσματα του πολυετούς έργου του EU-OSHA, το οποίο εξετάζει την έρευνα, την πολιτική και την πρακτική στον τομέα της πρόληψης των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) που σχετίζονται με την εργασία. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος για την ασφάλεια και την υγεία, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Η έκθεση εντοπίζει μια σειρά από ελλείψεις σε επίπεδο πολιτικής και στους χώρους εργασίας και επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι ΜΣΔ εξακολουθούν να αποτελούν μείζον πρόβλημα, παρά τις προσπάθειες για την πρόληψή τους. Διατυπώνονται επίσης συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης των ελλείψεων των υφιστάμενων προσεγγίσεων, κυρίως με βάση τη νομοθεσία και τις οδηγίες εφαρμογής, την εστίαση στην εκτίμηση κινδύνων, την πρόληψη και την εργονομία, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την πλήρη και τη συνοπτική έκθεση με τίτλο Μυοσκελετικές διαταραχές που σχετίζονται με την εργασία: από την έρευνα στην πράξη. Ποια διδάγματα μπορούν να αντληθούν;

Επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα όσον αφορά την έρευνά μας για τις ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία