Κύρια σημεία

Back to highlights

Νέα νομοθετική πρόταση για την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων από τον αμίαντο

Image

© European Parliament EMPL Committee

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση και υπέβαλε νομοθετική πρόταση για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/148/ΕΚ σχετικά με την έκθεση στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας, η οποία έχει ως στόχο την επικαιροποίηση της υφιστάμενης δεσμευτικής οριακής τιμής επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την τεχνική πρόοδο.

Ο αμίαντος είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος καρκινογόνος παράγοντας και, παρότι απαγορεύθηκε στην ΕΕ το 2005, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και τους εργαζομένους, ιδίως στους τομείς των κατασκευών, της συντήρησης και των αποβλήτων. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), για την αντιμετώπιση αυτής της «ατυχούς κληρονομιάς» που μας έχει αφήσει ο αμίαντος.

Η Επιτροπή και ο EU-OSHA καλούν τα δίκτυά τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο ένα μέλλον χωρίς αμίαντο καθώς και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία όσων ενδέχεται να εκτεθούν στον αμίαντο. 

Διαβάστε το δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συμβουλευτείτε τους πόρους.

Η ενότητα «Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τις επικίνδυνες ουσίες» του EU-OSHA προσφέρει περισσότερους από 70 πόρους που σχετίζονται με τον αμίαντο και την ΕΑΥ.

Ένα άρθρο της OSHwiki εξηγεί την ιστορία του αμιάντου και τις επιπτώσεις του στην υγεία.