Κύρια σημεία

Back to highlights

Νέα έρευνα της ΕΕ καταδεικνύει ότι το άγχος στον χώρο εργασίας έχει αυξηθεί στην Ευρώπη μετά τη νόσο COVID-19

Image

Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εργαζομένους (44 %) δήλωσαν ότι το εργασιακό άγχος αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της πανδημίας, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε ο EU-OSHA στους εργαζομένους OSH Pulse – occupational safety and health in post-pandemic workplaces (Σφυγμομέτρηση ΕΑΥ — Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στους χώρους εργασίας μετά την πανδημία).

Ο EU-OSHA δημοσιεύει τα πορίσματα της έρευνας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου. Τα πορίσματα περιγράφουν τους παράγοντες καταπόνησης της ψυχικής και σωματικής υγείας των εργαζομένων και τα μέτρα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας τους.

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (46 %) δήλωσαν ότι υφίστανται σοβαρή πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας. Άλλοι παράγοντες που προκαλούν άγχος είναι η ανεπαρκής επικοινωνία ή συνεργασία εντός του οργανισμού και η έλλειψη ελέγχου επί του ρυθμού εργασίας ή των εργασιακών διαδικασιών. Αρκετά μεγάλο ποσοστό εργαζομένων αναφέρει προβλήματα υγείας που συνδέονται συνήθως με το άγχος: το 30 % των ερωτηθέντων ανέφεραν τουλάχιστον ένα πρόβλημα υγείας (γενική κόπωση, πονοκέφαλος, καταπόνηση των ματιών, μυϊκά προβλήματα ή πόνο) που προκλήθηκε ή επιδεινώθηκε με την εργασία.

Ωστόσο, η αναφορά στην ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ταμπού. Σύμφωνα με το 50 % των εργαζομένων, η πανδημία είχε ως συνέπεια να συζητάμε με μεγαλύτερη ευκολία για το θέμα αυτό στην εργασία. Ωστόσο, δεν αισθάνονται όλοι οι εργαζόμενοι άνετα να περιγράφουν το πώς αισθάνονται. Ενώ το 59 % των εργαζομένων δήλωσαν ότι αισθάνονται άνετα να μιλήσουν στον διευθυντή ή τον προϊστάμενό τους σχετικά με την ψυχική τους υγεία, το 50 % των εργαζομένων ανησυχούν ότι η αποκάλυψη πληροφοριών για την ψυχική τους υγεία θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη σταδιοδρομία τους.

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες στον χώρο εργασίας για την πρόληψη ή τη μείωση των κινδύνων, το 42 % δήλωσε ότι παρέχονται πληροφορίες και κατάρτιση στους τομείς της ευεξίας και της διαχείρισης του άγχους. Διατίθεται επίσης πρόσβαση σε συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη (38 %), καθώς και σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και άλλες δραστηριότητες ενημέρωσης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία (59 %).