Κύρια σημεία

Back to highlights

Ας μιλήσουμε για τη μυοσκελετική υγεία: διάλογος με διευθυντικά στελέχη και (μελλοντικούς) εργαζομένους

Image

Photo by Adam Winger on Unsplash

Τα πρακτικά αυτά εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις θα καταστούν πολύτιμο βοήθημα για τα μαθήματα κατάρτισης και τις ομαδικές συζητήσεις στον χώρο εργασίας ή στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω εύληπτων σεναρίων εργασίας (π.χ. σε σχέση με την κομμωτική και τον χειρισμό μηχανών), εξετάζονται καθημερινά ζητήματα, όπως οι συνέπειες της πολύωρης ορθοστασίας ή του χειρισμού βαρέων φορτίων. Παρέχονται πρακτικές συμβουλές για την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) καθώς και συμβουλές τόσο για τα διευθυντικά στελέχη όσο και για τους εργαζομένους για ταχεία και αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τη μυοσκελετική υγεία.

Η σειρά Ο Napo στον χώρο εργασίας — κατανόηση των ΜΣΠ χρησιμοποιεί σύντομα, ευχάριστα βίντεο ως έναυσμα για συζήτηση και παρέχει καθοδήγηση μέσω δομημένων ενοτήτων δραστηριοτήτων.

Η βάση δεδομένων εργαλείων και πόρων περιέχει καθοδήγηση, περιπτωσιολογικές μελέτες και οπτικό υλικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τους νέους εργαζομένους

Ανακαλύψτε όλους τους πόρους σχετικά με τη μυοσκελετική υγεία για τις μελλοντικές γενιές