Διαχείριση της ΕΑΥ στους τομείς της παροχής καταλύματος και των υπηρεσιών εστίασης

Image

© shorex.koss - stock.adobe.com

Οι δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης αποτελούν βασικούς τομείς της οικονομίας της ΕΕ, με το 98 % των επιχειρήσεων του τομέα να είναι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Οι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στον τομέα είναι πολλοί: από τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων, τις ολισθήσεις, τα παραπατήματα και τις πτώσεις, καθώς και τους κινδύνους ατυχημάτων κατά τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού έως τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με τις συναλλαγές με πελάτες και τις πιεστικές προθεσμίες. Οι τακτικές εκτιμήσεις κινδύνων στον συγκεκριμένο τομέα διενεργούνται σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ωστόσο τα αριθμητικά στοιχεία παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Η ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) του EU-OSHA εξέτασε το ζήτημα και μελέτησε τους τρόπους με τους οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαχειρίζονται τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στον τομέα των δραστηριοτήτων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης.

Η έκθεση παρουσιάζει μια διεξοδική ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας ESENER για τον τομέα, καθώς και μια βιβλιογραφική έρευνα και συνεντεύξεις με τομεακούς κοινωνικούς εταίρους. Με βάση τα παραπάνω, στην έρευνα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα ανά τομέα για τη βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων στους τομείς της παροχής καταλύματος και των υπηρεσιών εστίασης, δείκτες πολιτικής, καθώς και ανάλυση του αντικτύπου της νόσου Covid-19.

Συμβουλευτείτε την έκθεση και την περίληψη σχετικά με τις Δραστηριότητες παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης - στοιχεία από την έρευνα ESENER και ένα φυλλάδιο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα.

Το έργο OiRA περιέχει επίσης περίπου 25 επιγραμμικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για τον τομέα HORECA.