Κύρια σημεία
08/03/2019

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: η ισότητα των φύλων στην εργασία σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας επικεντρώνεται σε καινοτόμους τρόπους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών. Αποτελεσματικές για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων είναι οι στρατηγικές που συνδέονται με την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των γυναικών στον χώρο εργασίας και με την καταβολή περαιτέρω προσπαθειών για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην απασχόληση.  

Στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», ο EU-OSHA εξετάζει, επίσης, το ζήτημα της έκθεσης των γυναικών σε επικίνδυνες ουσίες κατά την άσκηση επαγγελμάτων παροχής υπηρεσιών και παραδοσιακά γυναικείων επαγγελμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη, αλλά είναι επίσης πιθανότερο να φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους.

Η πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία αναλήφθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ενθαρρύνει την καλύτερη κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τον Ιανουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση νέας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές.

Μάθετε περισσότερα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τις γυναίκες.