Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων κατά τη διαχείριση επικίνδυνων φαρμάκων;

Image

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν ουσιαστικές συμβουλές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της έκθεσης σε επικίνδυνα φάρμακα.

Τα επικίνδυνα φάρμακα ενδέχεται να προκαλέσουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιπτώσεις στους εργαζομένους που εκτίθενται σε αυτά. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εφαρμόζονται ορθές πρακτικές διαχείρισης. 

Η έκθεση μπορεί να επηρεάσει το ιατρικό προσωπικό, καθώς και το προσωπικό καθαρισμού και τους εργαζομένους σε υπηρεσίες πλυντηρίου ή στον τομέα συλλογής αποβλήτων, γι’ αυτό και οι συμβουλές που παρέχονται στον οδηγό είναι ειδικά προσαρμοσμένες ανάλογα με τις ομάδες εργαζομένων που ενδέχεται να εκτεθούν.

Ο οδηγός δεν είναι δεσμευτικός και οι συμβουλές παρέχονται με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων, υπό την έννοια ότι ο οδηγός μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές νομικές απαιτήσεις κάθε χώρας.

Συμβουλευτείτε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων φαρμάκων στον χώρο εργασίας

Μάθετε περισσότερα