Κύρια σημεία
09/10/2019

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους ευάλωτους εργαζομένους από τις επικίνδυνες ουσίες;

Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει ενημέρωση ή είναι σωματικά περισσότερο ευάλωτοι. Επίσης μπορεί να οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αλλάζουν συχνά θέσεις εργασίας,ή εργάζονται σε τομείς όπου η ενημέρωση είναιανεπαρκής ή παρουσιάζουν διαφορετική φυσιολογική ευαισθησία.

Το νέο ενημερωτικό δελτίου του EU-OSHA για τους ευάλωτους εργαζομένους και τις επικίνδυνες ουσίες μπορεί να φανεί χρήσιμο. Στο δελτίο επεξηγούνται οι ευθύνες των εργοδοτών, επισημαίνονται οι ομάδες που είναι ιδιαιτέρως ευπαθείς, όπως οι εργαζόμενοι νέοι, οι διακινούμενοι ή οι έγκυες εργαζόμενες - και περιγράφονταιμέτρα εκτίμησης κινδύνων και πρόληψης με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ομάδων αυτών.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 

Μάθετε περισσότερα για τις ομάδες εργαζομένων σε κίνδυνο