Κύρια σημεία

Back to highlights

Η έρευνα ESENER αναδεικνύει τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη νόσο COVID-19 ως νέες προκλήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας

Image

© EU-OSHA

Η ψηφιοποίηση προσδιορίστηκε σαφώς από την ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) του 2019 ως ένα αναδυόμενο ζήτημα του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη χρήση των ρομπότ, των φορητών υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων ή των φορετών συσκευών, οι χώροι εργασίας στους οποίους διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τον δυνητικό αντίκτυπο των εν λόγω τεχνολογιών στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων είναι λιγότεροι από έναν στους τέσσερις (24%).

Περαιτέρω προκλήσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι εργασιακές πρακτικές που μετασχηματίζονται από τη νόσο COVID-19, όπως αυτές προσδιορίζονται στις μελέτες παρακολούθησης. Στις λύσεις περιλαμβάνεται η αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στον εντοπισμό και την πρόληψη των κινδύνων, καθώς και η θέσπιση νομοθεσίας με σκοπό την προώθηση της συμμόρφωσης προς την ΕΑΥ.

Η έκθεση επισκόπησης της έρευνας ESENER 2019 εξετάζει τα θέματα αυτά χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν από περισσότερους από 45.000 ερωτηθέντες που απασχολούνται σε χώρους εργασίας όλων των μεγεθών και τομέων σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. Η ESENER αποτελεί κορυφαίο εργαλείο παρακολούθησης για τη διαχείριση της ΕΑΥ και την πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης την οποία συμβουλεύονται οι φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε την έκθεση επισκόπησης και την περίληψη

Κάντε «κλικ» εδώ για να δείτε το τεχνικό παράρτημα