Κύρια σημεία

Back to highlights

Κυκλική οικονομία — τι σημαίνει για την ΕΑΥ;

Image

Photo by Tim Bish on Unsplash

Το 2040, η Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Η μετάβαση της ΕΕ σε μια κυκλική οικονομία, η οποία νοείται ως η κυκλική ροή και η αποδοτική (εκ νέου) χρήση πόρων, υλικών και προϊόντων, αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κόσμο της εργασίας.

Η τρίτη μελέτη προβλέψεων του EU-OSHA εξετάζει τις συνέπειες της κυκλικής οικονομίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων χρησιμοποιώντας τέσσερα πιθανά μελλοντικά σενάρια, τα οποία εκπονήθηκαν μετά από βιβλιογραφική ανασκόπηση και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων.

Τα σενάρια εξετάζουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν και να τροφοδοτήσουν τον διάλογο γύρω από τη συμβολή της κυκλικής οικονομίας στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας κατά τα προσεχή έτη.

Διαβάστε την πλήρη Έκθεση προβλέψεων 3 - Στάδιο 1: Μακρο-σενάρια και τη σύνοψή της

Μάθετε περισσότερα στο έγγραφο πολιτικής και στην περίληψή του σχετικά με τις συνέπειες της κυκλικής οικονομίας για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Συνοπτική επισκόπηση τεσσάρων σεναρίων προβλέψεων

Ανατρέξτε στην ειδική ενότητα του δικτυακού μας τόπου σχετικά με την κυκλική οικονομία και τις συνέπειές της για την ΕΑΥ

Share this on: