Κυκλική οικονομία για ένα περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές και υγιές μέλλον στην εργασία

Image
Circular economy illustration

© yokie - stock.adobe.com

Η κυκλική οικονομία (ΚΟ) είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, ένα βιώσιμο μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τη διασφάλιση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούν να είναι αμοιβαία επωφελείς!

Η μελέτη προβλέψεών μας σχετικά με το θέμα ταξίδεψε στο μέλλον για να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος θα είναι το 2040 μετά τη μετάβαση σε μια ΚΟ και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα επηρεάσει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, προσαρμόστηκαν τα 4 μακρο-σενάρια που αναπτύχθηκαν στο στάδιο 1 και καταρτίστηκαν 16 μικρο-σενάρια για την κάλυψη διαφόρων ομάδων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης και των διακινούμενων εργαζομένων στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών, της μεταποίησης και άλλων.

Για μια πλήρη γενική επισκόπηση, μπορείτε να ανατρέξετε στην έκθεση και την περίληψη.

Είναι επίσης διαθέσιμες τέσσερις συνόψεις πολιτικής που εξετάζουν διαφορετικές πλευρές: βασικά συμπεράσματα, ευάλωτοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο και δείκτες για τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανατρέξτε στη θεματική ενότητα για την κυκλική οικονομία και τις επιπτώσεις της στην ΕΑΥ για περισσότερες πληροφορίες και δημοσιεύσεις