Κύρια σημεία

Back to highlights

Η κυκλική οικονομία και η ΕΑΥ: νέες συνόψεις πολιτικής για την ψηφιοποίηση και τη διαχείριση αποβλήτων

Ο EU-OSHA έχει δημοσιεύσει δύο συνόψεις πολιτικής που εστιάζουν στον ρόλο της ψηφιοποίησης και της διαχείρισης αποβλήτων στην κυκλική οικονομία και στις συνέπειές της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Στο πλαίσιο της μελέτης προοπτικών του EU-OSHA σχετικά με την κυκλική οικονομία, αναπτύχθηκαν τέσσερα μελλοντικά σενάρια για την πρόβλεψη των αλλαγών και τον εντοπισμό των κινδύνων ΕΑΥ. Οι πιθανοί τρόποι μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και τον προβληματισμό με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις μελλοντικές δυνατότητες, έτσι ώστε η σημερινή διαδικασία λήψης αποφάσεων να μπορεί να καταστήσει την πολιτική περισσότερο μελλοντοστραφή.

Τηλεφορτώστε τα ενημερωτικά δελτία πολιτικής με θέμα τη διαχείριση αποβλήτων και την ψηφιοποίηση

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προσεχή βήματα στο Έργο διερεύνησης μελλοντικών προοπτικών και τη μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την κυκλική οικονομία και την ΕΑΥ

Διαβάστε τη Μελέτη προβλέψεων σχετικά με την κυκλική οικονομία και τις συνέπειές της για την ΕΑΥ, Σενάρια έως το 2040 – Παρουσίαση και συζήτηση

Share this on: