Κύρια σημεία
21/11/2019

Βιολογικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας — ποια είναι τα προβλήματα υγείας που προκαλούν και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα;

© INSHT

Η νέα έκθεσή μας εξετάζει την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με συγκεκριμένες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία — όπως οι λοιμώδεις νόσοι και οι αλλεργίες — που προκαλούνται από βιολογικούς παράγοντες. Περιλαμβάνει επίσης τα πορίσματα έρευνας εμπειρογνωμόνων και αξιολόγησης των συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την παρακολούθηση των εν λόγω νόσων και της έκθεσης σε αυτές. Η έκθεση περιέχει συστάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών παρακολούθησης, καθώς και των πολιτικών και στρατηγικών πρόληψης.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος ενός σχεδίου μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση των ασθενειών που σχετίζονται με τους χώρους εργασίας στην ΕΕ και τη διασφάλιση καλύτερης πρόληψης.

Διαβάστε την επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την περίληψη για τους βιολογικούς παράγοντες και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία