Η έρευνα του 2024 μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών καταδεικνύει τη μεγάλη ικανοποίηση από το έργο του EU-OSHA για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Image

© Rudzhan- stock.adobe.com

Συνολικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν σημαντική ικανοποίηση για το έργο του EU-OSHA, με το 87% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο. Η εκτίμησή τους επεκτείνεται και στις συνεισφορές που πραγματοποιεί ο EU-OSHA στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ): μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ΕΑΥ, αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τις λύσεις για τους κινδύνους ΕΑΥ και βελτίωση της ΕΑΥ στον χώρο εργασίας, με ποσοστό 85 % έως 91 % να ανταποκρίνεται θετικά.

Επιπλέον, αναγνωρίζουν τη σημασία και την προστιθέμενη αξία του έργου του EU-OSHA (83 %), καθώς και τη συμβολή του στη δημιουργία μιας ισχυρής βάσης αποδεικτικών στοιχείων μέσω της παροχής πρωτογενών δεδομένων (88 %) και ποιοτικής έρευνας (88 %).

Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη αναγνωρίζουν τον ρόλο που διαδραματίζει ο EU-OSHA στην πρόληψη των ατυχημάτων και των ασθενειών στον χώρο εργασίας (85 %), στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και των ανταλλαγών απόψεων (79 %), καθώς και στην παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της ΕΑΥ και στην προώθηση της ετοιμότητας (90 %).

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του 2024