Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας

Η 14η απονομή των Βραβείων Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (ΕΥΑ) εντάσσεται στο πλαίσιο της εκστρατείας της περιόδου 2018-2019 Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών και τιμά οργανισμούς οι οποίοι διαχειρίζονται ενεργά τους κινδύνους που συνεπάγεται η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας.

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας διοργανώνονται από τον EU-OSHA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, και έχουν ως στόχο την αναγνώριση εξαίρετων και καινοτόμων συνεισφορών στην ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας. Τα βραβεία λειτουργούν και ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή και την προώθηση καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ειδικότερα, για τα βραβεία της περιόδου 2018-2019, τα παραδείγματα θα πρέπει να καταδεικνύουν την ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης της ΕΥΑ και πραγματικές βελτιώσεις όσον αφορά τη χρήση και τον χειρισμό επικίνδυνων ουσιών, μέσω των οποίων εξασφαλίζονται συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η ανεξάρτητη τριμελής επιτροπή αναζητεί επίσης παρεμβάσεις οι οποίες είναι βιώσιμες και μεταβιβάσιμες.

Τα παραδείγματα που βραβεύτηκαν και έλαβαν επαίνους