Εκστρατεία 2018 -2019: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών

Future Healthy Workplaces Campaigns

Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες είναι πολύ πιο συχνή στους χώρους εργασίας της Ευρώπης από όσο φαντάζεται ο περισσότερος κόσμος. Οι επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα υγείας και πολλές ασθένειες καθώς και κινδύνους για την ασφάλεια. Στόχος της εκστρατείας είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας και να προαχθεί η νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων.

Στόχοι εκστρατείας

 • Να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των κινδύνων που συνδέονται με επικίνδυνες ουσίες, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των συνηθισμένων παρανοήσεων.
 • Να προωθήσει την αξιολόγηση των κινδύνων μέσω της παροχής πληροφοριών σχετικά με πρακτικά εργαλεία και της δημιουργίας ευκαιριών για τη διάδοση καλών πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:
  • την εξάλειψη ή την υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας
  • την ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης (δηλαδή συμμόρφωση με την ιεραρχία που περιγράφεται στη νομοθεσία, ώστε να επιλέγεται πάντα ο καταλληλότερος τύπος μέτρων).
 • Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες στην εργασία υποστηρίζοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει υπογράψει συμφωνία που τον δεσμεύει σχετικά με τον Χάρτη Πορείας περί Καρκινογόνων Ουσιών της ΕΕ.
 • Να εστιάζει σε ομάδες εργαζομένων με συγκεκριμένες ανάγκες και υψηλότερα επίπεδα κινδύνου ,παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες, καθώς και παραδείγματα καλών πρακτικών. Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι υψηλότεροι διότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει ενημέρωση, είναι σωματικά περισσότερο ευάλωτοι, αλλάζουν συχνά θέσεις εργασίας ή εργάζονται σε τομείς στους οποίους η ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα αυτό είναι χαμηλή, ή παρουσιάζουν υψηλότερη ή διαφορετική φυσιολογική ευαισθησία (π.χ. νέοι μαθητευόμενοι ή διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών).
 • Να ενισχύσει τη γνώση για το νομοθετικό πλαίσιο που έχει ήδη θεσπιστεί για την προστασία των εργαζομένων, καθώς και την προβολή των πολιτικών εξελίξεων.

Σκεπτικό

Αν και υπάρχουν πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις που στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων από τις επικίνδυνες ουσίες, εξακολουθούν να ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Πολλά άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Επιπλέον, επειδή συχνά οι κίνδυνοι δεν είναι ορατοί ή δεν γίνονται καλά κατανοητοί — μπορεί να οφείλονται σε αναθυμιάσεις ή σκόνη, ή μπορεί η έκθεση σε αυτούς να είναι τυχαία — ενδεχομένως να μην αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο. Συχνά, λαμβάνονται μέτρα όταν είναι ήδη πολύ αργά.

Μέσω της συνεργασίας, η διοίκηση και οι εργαζόμενοι μπορούν να προάγουν μια ισχυρή νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων, στο πλαίσιο της οποίας η υποκατάσταση αποτελεί μία από τις καθιερωμένες διαδικασίες πρόληψης και προστασίας. Η ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου αποτελεί βασικό στάδιο της διαδικασίας.

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας

Παρατίθενται στη συνέχεια ορισμένες από τις βασικές ημερομηνίες της εκστρατείας:

 • Συνεδρίαση των εταίρων της ΕΕ: Μάρτιος 2018
 • Έναρξη της εκστρατείας και έναρξη του Διαγωνισμού για τα Βραβεία καλής πρακτικής: Απρίλιος 2018
 • Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2018
 • Κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας: Νοέμβριος 2018
 • Εκδήλωση ανταλλαγής καλών πρακτικών Β΄ τρίμηνο 2019
 • Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2019
 • Κινηματογραφικά βραβεία για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας: Νοέμβριος 2019
 • Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας και τελετή απονομής των βραβείων καλής πρακτικής: Νοέμβριος 2019

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει; Με ποιον τρόπο μπορείτε να συμμετάσχετε;

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων όσοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας. Ειδικότερα, ενθαρρύνουμε τις ακόλουθες ομάδες να συνεισφέρουν στην εκστρατεία:

 • τους εστιακούς πόλους του EU-OSHA και τα δίκτυά τους·
 • τους κοινωνικούς εταίρους (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)·
 • τις τομεακές επιτροπές κοινωνικού διαλόγου·
 • τους φορείς χάραξης πολιτικής (σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο)·
 • τις μεγάλες επιχειρήσεις, κλαδικές ομοσπονδίες και ενώσεις ΜΜΕ·
 • τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα δίκτυά τους (Enterprise Europe Network)·
 • τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις·
 • τους επαγγελματίες ΕΑΥ και τις ενώσεις τους·
 • την ερευνητική κοινότητα ΕΑΥ·
 • τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας και τις ενώσεις τους·
 • τα μέσα ενημέρωσης.

Μπορείτε να συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, εσείς (ή ο οργανισμός που εκπροσωπείτε) θα μπορούσατε:

 • Να συμβάλετε στην ευαισθητοποίηση του κοινού προωθώντας το υλικό της εκστρατείας
 • Να διοργανώσετε εκδηλώσεις και δραστηριότητες
 • Να χρησιμοποιήσετε και να προωθήσετε τα πρακτικά εργαλεία
 • Να γίνετε επίσημος εταίρος της εκστρατείας
 • Να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας και να ακολουθήσετε το hashtag #EUhealthyworkplaces στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter και LinkedIn).

Πρακτική βοήθεια

Μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας στη διεύθυνση www.healthy-workplaces.eu, μεταξύ άλλων:

 • αναλυτικό οδηγό της εκστρατείας·
 • σειρά ενημερωτικών δελτίων σχετικά με θέματα προτεραιότητας·
 • πρακτικό ηλεκτρονικό εργαλείο που παρέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας·
 • βάση δεδομένων που περιέχει μελέτες περιπτώσεων, εργαλεία και άλλο υλικό καλών πρακτικών·
 • παρουσιάσεις, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια και γραφικά πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της εκστρατείας·
 • η εργαλειοθήκη της εκστρατείας που σας βοηθά κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο της εκστρατείας·
 • βάση δεδομένων με οπτικοακουστικό υλικό με στόχο την ευασθητοποίηση και ταινίες κινουμένων σχεδίων με ήρωα τον Napo·
 • χρήσιμους συνδέσμους.