Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER)

Η ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) του EU-OSHA είναι μια διεξοδική έρευνα η οποία εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης στην πράξη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που επικεντρώνεται στα εξής:
 • Γενικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας και ο τρόπος διαχείρισής τους
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, ιδίως το άγχος, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση
 • Κίνητρα και φραγμοί στη διαχείριση της ΕΑΥ
 • Συμμετοχή των εργαζομένων στις πρακτικές ασφάλειας και υγείας.

Τα αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις αυτές συμπληρώνονται με δευτερεύουσες αναλύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν μια σειρά από διεξοδικές μελέτες και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα. Στις εν λόγω μελέτες εφαρμόζονται ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες έρευνας για την καλύτερη κατανόηση των κυριότερων πορισμάτων της έρευνας.

ESENER-3 (2019)

Το 2019, πραγματοποιήθηκε η τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-3). Η επιτόπια έρευνα καλύπτει πάνω από 45 000 επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας μεγέθους σε όλους τους τομείς δραστηριότητας σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. 

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι τώρα διαθέσιμα. Περισσότερες εκθέσεις και η απεικόνιση δεδομένων θα ακολουθήσουν από το 2020 και μετά.

ESENER-2 (2014)

Οι εργασίες πεδίου για τη δεύτερη ESENER πραγματοποιήθηκαν κατά το καλοκαίρι/φθινόπωρο του 2014. Η έρευνα αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τις προσεγγίσεις των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων –ιδίως των νέων και των αναδυόμενων- στους χώρους εργασίας.

Εστιάζοντας στους νέους και στους αναδυόμενους κινδύνους, η έρευνα φέρνει στο προσκήνιο αδιερεύνητες και αυξανόμενης σημασίας πτυχές της ΕΑΥ, όπως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι οποίες αποτελούν πηγή εντεινόμενου προβληματισμού στους χώρους εργασίας ανά την Ευρώπη.

Η έρευνα του 2014 είναι ακόμη πιο διεξοδική από την προηγούμενη και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Ο αριθμός των δειγμάτων αυξήθηκε κατά 50%, σε τρεις δε χώρες τα εθνικά δείγματα περιελάμβαναν επιπρόσθετους τομείς δραστηριοτήτων. Η ESENER-2 καλύπτει πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 5 έως 10 υπαλλήλων και, για πρώτη φορά, αγροτικές επιχειρήσεις. Στις 31 χώρες που μετείχαν στην έρευνα του 2009 προστέθηκαν πέντε νέες χώρες — Αλβανία, Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σερβία.

Η έρευνα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

 • Μυοσκελετικές παθήσεις
 • Οργάνωση και διαχείριση της ΕΑΥ
 • Προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΑΥ

Η ESENER παρέχει κρίσιμα στοιχεία στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους ερευνητές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί τη μοναδική πηγή δεδομένων στην ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της ΕΑΥ στις επιχειρήσεις. Η ESENER συμβάλλει καθοριστικά στο έργο του EU-OSHA όσον αφορά την παροχή συγκρίσιμων ανά χώρα πληροφοριών για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της ΕΑΥ.

Το διαδραστικό εργαλείο προβολής δεδομένων επιτρέπει την οπτική παρουσίαση και την κοινοποίηση δεδομένων της έρευνας ESENER.

Διαθέσιμες εκδόσεις:

Οι δευτερεύουσες αναλύσεις της εκτενέστερης αυτής έρευνας καλύπτουν πολλούς βασικούς τομείς και παράγουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Τα δεδομένα της ESENER 2014 είναι προσβάσιμα μέσω του Αρχείου Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKDA) του πανεπιστημίου του Essex και του GESIS.

ESENER-1 (2009)

Η πρώτη έρευνα ESENER διεξήχθη το 2009 και περιλαμβάνει σχεδόν 36.000 συνεντεύξεις με διοικητικά στελέχη και εκπροσώπους των εργαζομένων σε θέματα ΕΑΥ. Καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και την Τουρκία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, δηλαδή 31 χώρες. Οι ερωτώμενοι ήταν υπάλληλοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με δυναμικό τουλάχιστον 10 εργαζομένων.

Το διαδραστικόεργαλείο προβολής δεδομένων επιτρέπει την οπτική παρουσίαση και την κοινοποίηση δεδομένων της έρευνας ESENER.

Βασικά πορίσματα:

 • Ευρωπαϊκή έρευνα για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) - Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας (2010): Έκθεση επισκόπησης στα αγγλικά και Περίληψη σε 24 γλώσσες

Είναι επίσης διαθέσιμα τα αποτελέσματα της δευτερογενούς ανάλυσης:

 • Τελική ποιοτική αξιολόγηση της έρευνας ESENER (2014): Έκθεση επισκόπησης και Συμπεράσματα τεκμηρίωσης στα αγγλικά.
 • Ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν τις πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ (2013): Έκθεση επισκόπησης στα αγγλικά, Περίληψη σε 8 γλώσσες και Παράρτημα στα αγγλικά
 • Σύνοψη τεσσάρων εκθέσεων δευτερογενούς ανάλυσης: Κατανοώντας τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στους χώρους εργασίας, τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και τη σημασία της συμμετοχής των εργαζομένων, μέσω της έρευνας ESENER (2012): Περίληψη σε 24 γλώσσες
 • Εκπροσώπηση των εργαζομένων και διαβούλευση σε θέματα υγείας και ασφάλειας - Μια ανάλυση των πορισμάτων της ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (2012): Έκθεση επισκόπησης στα αγγλικά και Παραρτήματα 1 και 2 της τεχνικής έκθεσης στα αγγλικά
 • Διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία - Μια ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας ESENER (2012): Έκθεση επισκόπησης και Παραρτήματα 1 και 2 της τεχνικής έκθεσης στα αγγλικά
 • Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία - Μια ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας ESENER (2012): Έκθεση επισκόπησης και Παραρτήματα 1 και 2 της τεχνικής έκθεσης στα αγγλικά
 • Ευνοϊκοί και ανασταλτικοί παράγοντες που συνδέονται με τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων: μια ανάλυση των πορισμάτων της έρευνας ESENER (2012): Έκθεση επισκόπησης στα αγγλικά

Άλλες έρευνες και στατιστικές στον τομέα της ΕΑΥ:


Τα δεδομένα της ESENER 2009 είναι προσβάσιμα μέσω του Αρχείου Δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKDA) του πανεπιστημίου του Essex και του GESIS.