Το δίκτυο Enterprise Europe Network

Το δίκτυο Enterprise Europe Network

Το δίκτυο Enterprise Europe Network

Το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN) βοηθάει τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα. Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες.

Το δίκτυο δραστηριοποιείται παγκοσμίως. Φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από οργανισμούς-μέλη που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη επιχειρήσεων.

Το έργο εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) για τις ΜΜΕ και στην παροχή σε αυτές εύκολης πρόσβασης σε πρακτικές πληροφορίες και χρήσιμες επαφές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω των συναντήσεων με τους εθνικούς εταίρους, των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και άλλων δραστηριοτήτων όπως τα βραβεία του EEN για την ΕΑΥ.

Στα μέλη του EEN συγκαταλέγονται οι κύριοι εταίροι του EU-OSHA που τον βοηθούν να επιτύχει τους στόχους του, καθώς και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW), ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (Eismea) και τα εθνικά σημεία επαφής του EU-OSHA.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ:

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (ΓΔ GROW) είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Συμβάλλει ώστε να μετατραπεί η ΕΕ σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία· προωθεί την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου για τις μικρές επιχειρήσεις· διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδότηση και υποστηρίζει την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές· χαράσσει την πολιτική για την κατοχύρωση και την επιβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συντονίζει τη θέση της ΕΕ και τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και παρέχει βοήθεια στους φορείς καινοτομίας σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (Eismea):

 

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ (Eismea) ιδρύθηκε την 1η Απριλίου 2021. Αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας στην ενιαία αγορά, δημιουργώντας ισχυρές συνέργειες για τη στήριξη της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας και συγκεντρώνοντας σε έναν οργανισμό όλες τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) και τα προγράμματα που σχετίζονται με τις ΜΜΕ.

Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος τόσο για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας όσο και για να διαχειρίζεται άλλα προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της στήριξης των ΜΜΕ, των οικοσυστημάτων καινοτομίας, της ενιαίας αγοράς, της πολιτικής για τους καταναλωτές και των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία. 

Δίκτυο Enterprise Europe Network - Οι πρέσβεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και ο ρόλος τους

Βραβείο του δικτύου Enterprise Europe Network για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Από το 2009 το ΕΕΝ συνεργάζεται με τον EU-OSHA για να ευαισθητοποιήσει τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις σχετικά με την ΕΑΥ. Για τον σκοπό αυτό, το EEN ορίζει πρέσβεις ΕΑΥ σε κάθε χώρα. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει τον συντονισμό δραστηριοτήτων, την προώθηση της ΕΑΥ στις ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο και την υποβολή εκθέσεων στον EU-OSHA μία φορά τον χρόνο σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της ΕΑΥ.

Το 2021, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε έξι χώρες εκτός ΕΕ (δηλαδή χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία) και διορίστηκαν πρέσβεις ΕΑΥ στο πλαίσιο του ΜΠΒ EEN.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο των πρέσβεων του EEN για την ΕΑΥ

Στο πλαίσιο του έργου εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας, ο κύριος ρόλος της ομάδας εργασίας για τις εταιρικές σχέσεις επικοινωνίας (CPWG), η οποία απαρτίζεται από τρία εθνικά σημεία επαφής, τρεις πρέσβεις του EEN για την ΕΑΥ και εκπροσώπους του EU-OSHA, της ΓΔ GROW και της EISMEA, είναι να παρέχει στρατηγικές και εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή και την παρακολούθηση της στρατηγικής για τις εταιρικές σχέσεις επικοινωνίας του EU-OSHA.

Βραβείο του δικτύου Enterprise Europe Network για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Στο πλαίσιο της εκστρατείας του Οργανισμού για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, το βραβείο ΕΑΥ του EEN στοχεύει να ενισχύσει την ενημέρωση και να προωθήσει την ΕΑΥ στις ΜΜΕ. Τα μέλη του EEN από τα 27 κράτη μέλη καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, και τις χώρες που λαμβάνουν στήριξη από τον ΜΠΒ καλούνται να υποβάλουν προς αναγνώριση κάθε έργο τους που αποσκοπεί στην προώθηση της καλύτερης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στις ΜΜΕ και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: δραστηριότητες και εκδηλώσεις για την προώθηση της ΕΑΥ· δημιουργία δικτύου· και έντυπες και επιγραμμικές επικοινωνίες και δημοσιεύσεις.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21