Εταιρική στρατηγική και προγράμματα εργασίας

Τα προγράμματα εργασίας βασίζονται στην επιχειρησιακή στρατηγική του EU-OSHA.

Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής

Η τρέχουσα εταιρική στρατηγική καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και περιλαμβάνει έξι τομείς προτεραιότητας:

  1. Πρόβλεψη της αλλαγής — μέσω έργων πρόβλεψης
  2. Στοιχεία και αριθμοί — συλλογή και διάδοση πληροφοριών για ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) και ανασκοπήσεων σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)
  3. Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ — κυρίως με χρήση του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA)
  4. Ευαισθητοποίηση σε θέματα ΕΑΥ — μέσω των εκστρατειών «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας» και άλλων δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
  5. Διασύνδεση εξειδικευμένων γνώσεων — ιδίως με την ανάπτυξη της επιγραμμικής εγκυκλοπαίδειας OSHwiki
  6. Δικτύωση

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταφορτώστε την εταιρική στρατηγική του EU-OSHA 2018–2023, η οποία συνάδει με το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2014-2020 και την ανακοίνωση στην οποία προέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία

Ετήσιος προγραμματισμός

Κάθε χρόνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του EU-OSHA καταρτίζει έγγραφο προγραμματισμού, στο οποίο καθορίζεται το τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα του Οργανισμού και το οποίο εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο. Περιγράφει τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ειδικότερα για το επόμενο έτος.

Στο έγγραφο προγραμματισμού καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες οι οποίες διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και του δικτύου του Οργανισμού. Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριότητας είναι η πρόβλεψη των αλλαγών, η ευαισθητοποίηση, τα στοιχεία και οι αριθμοί σε θέματα ΕΑΥ.

Τα σχέδια διαχείρισης των προηγούμενων ετών διατίθενται στη σελίδα Εκδόσεις του EU-OSHA, όπου μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με τις επιδόσεις του Οργανισμού μέσω των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες του Οργανισμού.