Στρατηγική και προγράμματα εργασίας του Οργανισμού

Τα προγράμματα εργασίας βασίζονται στη στρατηγική του EU-OSHA.

Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής

Η τρέχουσα στρατηγική του EU-OSHA καλύπτει το διάστημα έως το 2027 και έχει ορίσει έξι στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε έξι τομείς προτεραιότητας:

  • Πρόβλεψη της αλλαγής
  • Στοιχεία και αριθμοί
  • Εργαλεία για τη διαχείριση της ΕΑΥ
  • Ευαισθητοποίηση
  • Δικτύωση της γνώσης
  • Στρατηγική και επιχειρησιακή δικτύωση

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφορτώστε το πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα του EU-OSHA (2022-2027)

Προγραμματισμός για το επόμενο έτος

Κάθε χρόνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του EU-OSHA καταρτίζει ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού, το οποίο εγκρίνεται στη συνέχεια από το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο καθορίζεται το τριετές κυλιόμενο πρόγραμμα του Οργανισμού. Περιγράφει τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ειδικότερα για το επόμενο έτος.

Στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού καθορίζονται σαφείς προτεραιότητες οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και του δικτύου του Οργανισμού. 

Για να συμβουλευτείτε τα προγράμματα εργασίας/ενιαία έγγραφα προγραμματισμού των προηγούμενων ετών, επισκεφτείτε τη σελίδα «Εκδόσεις».