31/03/2017

Διαχείριση πολύγλωσσων δικτυακών τόπων - ένα παράδειγμα καλής πρακτικής

Στις 30 Μαρτίου 2017, τρεις οργανισμοί - ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)  και το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) - έλαβαν  το βραβείο χρηστής διοίκησης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην κατηγορία Αριστεία στην παροχή υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη/τον πελάτη για ένα καινοτόμο έργο που ανέπτυξαν από κοινού με στόχο την ευκολότερη διαχείριση της μετάφρασης πολύγλωσσων δικτυακών τόπων.

Η πολυγλωσσία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διασφαλίζει την ισότητα όλων των γλωσσών και τον σεβασμό της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας. Η μετάφραση αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των διαφόρων εθνών καθώς και μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών και των πολιτών της ΕΕ, στους οποίους οι εν λόγω οργανισμοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Ωστόσο, η διαχείριση ενός πολύγλωσσου δικτυακού τόπου σε περισσότερες από 25 γλώσσες αποτελεί πραγματική πρόκληση και αναμφισβήτητα η συντήρηση και το κόστος του αποτελούν ουσιαστικά προβλήματα. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, οι ομάδες Διαδικτύου, Επικοινωνίας και Γλωσσικής τεχνολογίας τριών οργανισμών της ΕΕ συνεργάστηκαν στο πλαίσιο ενός καινοτόμου έργου που διευκολύνει σημαντικά τη διαχείριση των πολύγλωσσων δικτυακών τόπων.

Το εργαλείο διαχείρισης της μετάφρασης που προέκυψε από την εν λόγω συνεργασία είναι πλήρως ενσωματωμένο στα λειτουργικά συστήματα και εργαλεία του Μεταφραστικού Κέντρου και επιτρέπει την εφαρμογή μιας σύγχρονης και ελεγχόμενης μεταφραστικής διαδικασίας, από την επιλογή του περιεχομένου έως την αναθεώρηση και την έγκριση της μετάφρασης. Οι οργανισμοί μπορούν, κατ' αυτόν τον τρόπο, να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση και το κόστος των μεταφράσεων, ενώ έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και οι μικροί οργανισμοί μπορούν να λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο πολύγλωσσους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι διευκολύνουν την επικοινωνία στο εσωτερικό της ΕΕ.

Το εν λόγω λογισμικό έχει δημοσιευθεί ως λογισμικό ανοικτής πηγής ("open source") για το Drupal, και έτσι είναι προσβάσιμο σε κάθε ιδιώτη ή εταιρεία που επιθυμεί να διαχειριστεί έναν πολύγλωσσο δικτυακό τόπο, με ορισμένες προσαρμογές.

Η πολυγλωσσία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς του EU-OSHA, στον ρόλο του ως αναγνωρισμένου πρωτοπόρου οργανισμού στην προαγωγή ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας στην Ευρώπη.